AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 20
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church 1:64-70). Fr han nedtegnet denne penbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus) mottok vi flgende ved profetiens og penbaringens nd, dette ga oss ikke bare mange opplysninger, men pekte ogs p nyaktig hvilken dag vi iflge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne organisere hans Kirke her p jorden (History of the Church 1:64).1-16: Mormons bok beviser at de siste dagers verk er guddommelig. 17-28: Lresetningene om skapelse, fall, forsoning og dp bekreftes. 29-37: Lover som styrer omvendelse, rettferdiggjrelse, helliggjrelse og dp fremsettes. 38-67: En oppsummering av eldstenes, prestenes, lrernes og diakonenes plikter. 68-74: Medlemmenes plikter, velsignelse av barn og dpsmten penbares. 75-84: Nadverdsbnnene samt regler for behandling av Kirkens medlemmer blir gitt.


1.   Fremkomsten av Kristi Kirke i disse siste dager - ett tusen tte hundre og tredve r etter vr Herre og Forlser, Jesu Kristi komme i kjdet -

2.   Disse befalinger ble gitt til Joseph Smith jr., som ble kalt av Gud og ordinert til en Jesu Kristi apostel og til vre denne kirkes frste eldste-

3.   og til Oliver Cowdery, som ogs ble kalt av Gud til en Jesu Kristi apostel og til vre denne kirkes annen eldste, og ble ordinert under hans hnd,

4.   og dette iflge vr Herre og Frelsers, Jesu Kristi nde, og all re tilkommer ham bde n og for evig. Amen.

5.   Etter at det tydelig var tilkjennegitt for denne frste eldste at han hadde ftt forlatelse for sine synder, ble han igjen innviklet i verdens forfengelighet.

6.   Men etter at han hadde omvendt seg og oppriktig ydmyket seg gjennom tro, betjente Gud ham ved en hellig engel hvis ansikt var som lynet og hvis klr i renhet og hvithet overgikk all annen hvithet,

7.   og ga ham bud som inspirerte ham,

8.   og ga ham kraft fra det hye ved de midler som forut var beredt for oversette Mormons bok,

9.   som inneholder et fallent folks historie og fylden av Jesu Kristi evangelium til hedningefolkene og ogs til jdene,

10.   gitt ved inspirasjon, og stadfestet for andre ved englers betjening og forkynt til verden av dem -

11.   idet det bevises for verden at de hellige skrifter er sanne, og at Gud inspirerer mennesker og kaller dem til sitt hellige verk i denne tid og generasjon svel som i fordums generasjoner,

12.   og viser p denne mten at han er den samme Gud i gr, i dag og for evig. Amen.

13.   Derfor, ettersom det finnes s store vitner, skal verden dmmes ved dem, ja, alle som heretter kommer til kunnskap om dette verk.

14.   Og de som mottar det i tro og lever rettferdig, skal f det evige livs krone -

15.   men for dem som forherder sine hjerter i vantro og forkaster det, skal det bli til deres egen fordmmelse.

16.   For Gud Herren har talt det, og vi, kirkens eldster, har hort og vitner om ordene fra den herlige Majestet i det hye, som ren tilkommer evindelig og alltid. Amen.

17.   Ved disse ting vet vi - at det finnes en Gud i himmelen som er uendelig og evig, fra evighet til evighet, den samme uforanderlige Gud som dannet himmelen og jorden og alle ting som er i dem -

18.   og at han skapte mennesket, mann og kvinne, i sitt eget bilde og etter sin egen lignelse skapte han dem,

19.   og ga dem bud at de skulle elske ham og tjene ham, den eneste levende og sanne Gud, og at han skulle vre den eneste skapning de skulle tilbe.

20.   Men ved overtredelse av disse hellige lover ble menneskene sanselige og djevelske og ble falne mennesker.

21.   Derfor ga Den Allmektige Gud sin Enbrne Snn, som skrevet str i de skrifter som er gitt om ham.

22.   Han ble utsatt for fristelser, men ga ikke akt p dem.

23.   Han ble korsfestet, dde og oppsto p den tredje dag,

24.   og for opp til himmelen for ta plass ved Faderens hyre hnd for regjere med allmektig kraft iflge Faderens vilje.

25.   For at s mange som ville tro og bli dpt i hans hellige navn og holde ut i tro inntil enden, skulle bli frelst.

26.   Ikke bare de som trodde etter at han kom i tidens midte i kjdet, men alle som fra begynnelsen - ja, alle som levde fr han kom, og som trodde p de hellige profeter som talte slik de ble inspirert ved Den Hellige nds gave, og de vitnet i sannhet om ham i alle ting - de skulle f evig liv -

27.   likes de som skulle komme senere, som skulle tro p Guds gaver og kall ved Den Hellige And som brer vitnesbyrd om Faderen og om Snnen -

28.   om Faderen, Snnen og Den Hellige nd, som er en Gud, uendelig og evig, uten ende. Amen.

29.   Og vi vet at alle mennesker m omvende seg og tro p Jesu Kristi navn, og tilbe Faderen i hans navn og holde ut i troen p hans navn inntil enden, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike.

30.   Og vi vet at rettferdiggjrelse gjennom vr Herre og Frelsers, Jesu Kristi nde, er rettferdig og sann.

31.   Og vi vet ogs at helliggjrelse gjennom vr Herre og Frelsers, Jesu Kristi nde, er rettferdig og sann for alle som elsker Gud og tjener ham av all makt, sinn og styrke.

32.   Men det er mulig for et menneske falle fra nde og vike bort fra den levende Gud.

33.   Derfor, la kirken vre p vakt, og be alltid for at de ikke skal falle i fristelse.

34.   Ja, og la de som er helliggjort vre p vakt ogs.

35.   Og vi vet at disse ting er sanne og i overensstemmelse med Johannes penbaring, og vi hverken Iegger til eller trekker fra profetiene i hans bok, de hellige skrifter eller Guds penbaringer som skal komme heretter ved Den Hellige nds gave og kraft, ved Guds rst eller ved englers betjening.

36.   Og Gud Herren har talt det, og re, makt og herlighet tilkommer hans hellige navn, bde n og for alltid. Amen.

37.   Og videre, som bud til kirken angende dpsmten. Alle de som ydmyker seg for Gud og nsker bli dpt - og kommer frem med et snderknust hjerte og en angrende nd, og vitner for kirken at de i sannhet har omvendt seg fra alle sine synder og er villige til pta seg Jesu Kristi navn, er fast bestemt p tjene ham inntil enden og virkelig viser ved sine gjerninger at de har mottatt av Kristi nd til forlatelse for sine synder- skal ved dp opptas i hans kirke.

38.   Plikter i Kristi kirke for eldstene, prestene, lrerne, diakonene og medlemmene. En apostel er en eldste, og det er hans kall dpe,

39.   og ordinere andre eldster, prester, lrere og diakoner,

40.   og forrette brdet og vinen, symbolene p Kristi kjd og blod,

41.   og bekrefte dem som er dpt i kirken, ved hndspleggelse for dpen med ild og Den Hellige nd iflge Skriftene,

42.   og undervise, forklare, formane, dpe og vke over kirken,

43.   og bekrefte kirkens medlemmer ved hndspleggelse og ved meddele Den Hellige nd,

44.   og ta ledelsen ved alle mter.

45.   Eldstene skal a lede mtene, som de blir ledet av Den Hellige nd, i overensstemmelse med Guds bud og penbaringer.

46.   En prests plikt er forkynne, undervise, forklare, formane og dpe, og forrette nadverden,

47.   og beske hvert enkelt medlems hjem og formane dem til be hyt og i lnndom og ivareta alle plikter overfor familien.

48.   Og han kan ogs ordinere andre prester, lrere og diakoner.

49.   Og han skal ogs ta ledelsen p mtene nr ingen eldste er tilstede.

50.   Men nr en eldste er tilstede, skal han bare forkynne, undervise, forklare, formane og dpe,

51.   og beske hvert enkelt medlems hjem, formane dem til be hyt og i lnndom og ivareta alle plikter overfor familien.

52.   I alle disse plikter skal presten assistere eldsten hvis situasjonen krever det.

53.   Lrerens plikt er alltid vke over kirken, vre til hjelp for medlemmene og styrke dem,

54.   og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller hardhet mot hverandre, ei heller lgn og baktalelse eller ond tale,

55.   og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen og ogs pse at alle medlemmene gjr sin plikt.

56.   Og han skal ta ledelsen ved mtene i eldstens eller prestens fravr,

57.   og skal alltid assisteres i alle sine plikter i kirken av diakonene hvis det er ndvendig.

58.   Men hverken lrere eller diakoner har myndighet til dpe, forrette nadverden eller gi hndspleggelse.

59.   De skal imidlertid advare, forklare, formane og undervise, og innby alle til komme til Kristus.

60.   Enhver eldste, prest, lrer eller diakon skal ordineres iflge Guds gaver og kall til ham, og han skal ordineres ved Den Hellige nds kraft som er hos den som ordinerer ham.

61.   De respektive eldster i denne Kristi kirke, skal mte til konferanse en gang hver tredje mned eller fra tid til annen ettersom nevnte konferanser forordner eller bestemmer.

62.   Og de nevnte konferanser skal behandle ethvert kirkelig anliggende som det da er ndvendig behandle.

63.   Eldstene skal motta sine ordinasjonsattester fra andre eldster etter stemmegivning i den menighet han tilhrer, eller fra konferansene.

64.   Hver prest, lrer eller diakon som blir ordinert av en prest, kan motta et bevis fra ham umiddelbart, og nr han fremlegger dette bevis for en eldste, er han berettiget til motta en attest som gir ham myndighet til utfre pliktene i sitt kall, men han kan ogs motta den fra en konferanse.

65.   Ingen person skal ordineres til noe embede i denne kirke hvor det finnes en behrig organisert enhet av den, uten menighetens samtykke.

66.   Men de presiderende eldster, omreisende biskoper, hyrdsmedlemmer, hyprester og eldster kan f det privilegium ordinere hvis det ikke finnes noen enhet av kirken s en stemmegivning kan finne sted.

67.   Enhver president i Det hye prestedmme (dvs. presiderende eldste), biskoper, hyrdsmedlemmer og hyprester, skal ordineres etter anvisning av et hyrd eller en generalkonferanse.

68.   Medlemmenes plikter etter at de er innlemmet ved dp. Eldstene eller prestene skal ha tilstrekkelig tid til forklare alle ting angende Kristi kirke s de forstr, fr de tar del i nadverden og blir bekreftet ved hndspleggelse av eldstene, s alle ting kan bli utfrt med orden.

69.   Og medlemmene skal vise for kirken, og ogs for eldstene ved en gudelig vandel og tale - at de er verdige til det, s det kan vre gjerninger og tro i overensstemmelse med de hellige skrifter - og at de vandrer i hellighet for Herren.

70.   Ethvert medlem av Kristi kirke som har barn, skal ta dem med seg til kirken hvor eldstene skal legge sine hender p dem i Jesu Kristi navn og velsigne dem i hans navn.

71.   Ingen kan innlemmes i Kristi kirke uten at de har ndd ansvarsalderen for Gud og har evne til omvende seg.

72.   Dp skal forrettes p flgende mte for alle som omvender seg:

73.   Den person som er kalt av Gud og har myndighet fra Jesus Kristus til dpe, skal g ned i vannet med den person som har fremstilt seg til dp, og skal si, idet han kaller ham eller henne ved navn: Med fullmakt fra Jesus Kristus dper jeg deg i Faderens og i Snnens og i Den Hellige nds navn. Amen.

74.   S skal han senke ham eller henne helt ned i vannet og lfte vedkommende opp av vannet.

75.   Det er tjenlig at medlemmene mter ofte sammen for nyte brd og vin til minne om Herren Jesus.

76.   Og eldsten eller presten skal forrette, og p denne mten skal han forrette: Han skal knele med menigheten, pkalle Faderen i hytidelig bnn og si:

77.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Snns, Jesu Kristi navn, velsigne og hellige dette brd for alle deres sjeler som nyter av det, s de kan ete til minne om din Snns legeme og vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de er villige til pta seg din Snns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, s hans nd alltid kan vre hos dem. Amen.

78.   Hvordan vinen skal forrettes. Han skal ogs ta begeret og si:

79.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Snns, Jesu Kristi navn, velsigne og hellige denne vin for alle deres sjeler som drikker av den, s de kan gjre det til minne om din Snns blod som ble utgytt for dem, s de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, s hans nd kan vre hos dem. Amen.

80.   Et hvilket som helst medlem av Kristi kirke som er skyldig i overtredelse eller i en forseelse, skal behandles som Skriften bestemmer.

81.   De forskjellige menigheter som utgjr Kristi kirke, er forpliktet til sende en eller flere av sine lrere for overvre de forskjellige konferanser som kirkens eldster avholder,

82.   og ha med seg en liste over navnene p de medlemmer som har sluttet seg til kirken siden siste konferanse, eller sende den med en eller annen prest, s det kan fres en fullstendig oversikt over alle navn i hele kirken i en bok som fres av en av eldstene, og som de andre eldstene utnevner fra tid til annen,

83.   og likeledes hvis noen er blitt utelukket av kirken, slik at deres navn kan bli strket i kirkens samlede navnefortegnelse.

84.   Alle medlemmer som flytter fra den menighet de tilhrer og til en menighet hvor de ikke er kjent, kan f med seg et brev som bekrefter at de er trofaste medlemmer av kirken. Dette bevis kan undertegnes av en hvilken som helst eldste eller prest hvis vedkommende som mottar brevet er personlig kjent med eldsten eller presten, men det kan ogs undertegnes av en av menighetens lrere eller diakoner.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 20
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige