AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 70
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12. november 1831 (History of the Church 1:235-237). 1 den historie som ble skrevet av profeten, kan vi lese at fra 1. til 12. november ble det avholdt fire spesielle konferanser. Under den siste av disse sammenkomstene ble den store betydning av Budenes bok, senere kalt Lre og pakter, tatt opp til behandling, og profeten kaller den "Kirkens grunnvol i disse siste dager som er til gavn for verden og viser at nklene til vr Frelsers rikes mysterier igjen er betrodd mennesket" (History of the Church 1:235).1-5: Forvaltere blir utpekt for utgi penbaringene. 6-13: De som arbeider med ndelige ting, er sin lnn verd. 14-18: De hellige skulle vre likestilt i timelige ting.


1.   Se og lytt, O Sions innbyggere og alle dere, min kirkes folk, som er langt borte, og hr Herrens ord som jeg gir som bud til min tjener Joseph Smith jr., og ogs til min tjener Martin Harris, og ogs til min tjener Oliver Cowdery, og ogs til min tjener John Whitmer, og ogs til min tjener Sidney Rigdon, og ogs til min tjener William W. Phelps,

2.   for jeg gir dem et bud, derfor, lytt og hr, for s sier Herren til dem:

3.   Jeg, Herren, har utpekt dem og ordinert dem til forvaltere over de penbaringer og bud jeg har gitt dem og som jeg heretter skal gi dem.

4.   Og jeg vil forlange at de avlegger regnskap for denne forvaltning p dommens dag.

5.   Derfor har jeg utpekt dem til dette, og deres oppgave i Guds kirke er ta hnd om dem og alt som henhrer til dem, ja, ogs inntektene.

6.   Derfor, et bud gir jeg dem, at de ikke skal overlate disse ting til kirken, ei heller til verden.

7.   Men i den grad de mottar mer enn de trenger til egne nsker og behov, skal det overlates til mitt lagerhus.

8.   Og inntektene skal vies Sions innbyggere og deres generasjoner sfremt de blir arvinger i henhold til rikets lover.

9.   Se, dette er hva Herren fordrer av ethvert menneske i dets forvaltning som jeg, Herren, har gitt eller heretter vil gi til noe menneske.

10.   Og se, ingen som tilhrer den levende Guds kirke, er fritatt fra denne lov,

11.   ja, hverken biskopen eller den fullmektig som tar vare p Herrens lagerhus, heller ikke den som er utpekt til vre en forvalter i timelige ting.

12.   Den som er utpekt til forvalte i ndelige ting, er sin lnn verd, og likeledes enhver som er utpekt til en forvaltning og til forvalte timelige ting -

13.   ja, endog i strre overflod, en overflod som forkes for dem ved ndens tilkjennegivelser.

14.   Ikke desto mindre, i deres timelige ting skal dere vre likestilte, og uten knurre, ellers skal ndens rike tilkjennegivelser holdes tilbake.

15.   N gir jeg dette bud til mine tjenere, til gavn for dem mens de er her, som et tegn p mine velsignelser over deres hoder, som lnn for deres flid og deres beskyttelse,

16.   til fde og til klr, til arv og til husly og til jord, under hvilke som helst omstendigheter som jeg, Herren, skal anbringe dem, og hvor som helst jeg, Herren, skal sende dem.

17.   For de har vrt tro over mange ting og har gjort vel i den grad de ikke har syndet.

18.   Se, jeg, Herren, er barmhjertig og vil velsigne dem, og de skal glede seg i alt dette. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 70
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige