AVANSERT SØK

OFFISIELL ERKLÆRING 21  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |OFFISIELL ERKLÆRING - 2

Til alle det måtte angå:

Den 30. september 1978 ved den 148. halvårlige generalkonferanse i jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble følgende fremlagt av president N. Eldon Tanner, førsterådgiver i Kirkens første presidentskap:

I begynnelsen av juni i år bekjentgjorde Det første presidentskap at president Spencer W. Kimball hadde mottatt en åpenbaring om å gi prestedømmets og templets velsignelser til alle verdige, mannlige medlemmer av Kirken. President Kimball har bedt meg underrette konferansen om at han etter å ha mottatt denne åpenbaringen som kom til ham etter langvarig meditasjon og bønn i de fredfylte rom i det hellige tempel, fremla den for sine rådgivere som godtok og godkjente den, og den ble etter dette fremlagt for De tolv apostlers quorum som enstemmig godkjente den. Etter dette ble den fremlagt for alle de andre generalautoritetene som også ga sin enstemmige tilslutning.

President Kimball har bedt meg lese dette brevet nå:

8. juni 1978.

Til alle embedsmenn i prestedømmet på general og lokalplan i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden.

Kjære brødre:
Ettersom vi har vært vitne til hvordan Herrens verk har bredt seg utover jorden, har vi vært takknemlige for at folk i mange land har reagert positivt på budskapet i det gjengitte evangelium og har sluttet seg til Kirken i stadige stigende antall. Dette har i neste omgang inspirert oss og gitt oss et ønske om å la alle verdige medlemmer av Kirken få del i alle rettigheter og velsignelser som evangeliet tilbyr.
Fordi vi har vært oppmerksom på de løfter som er gitt av Kirkens profeter og presidenter som er gått forut for oss om at en gang i Guds evige plan vil alle våre brødre som er verdige, motta prestedømmet, og har sett den trofasthet som er vist av dem for hvem prestedømmet er blitt holdt tilbake, har vi lenge og oppriktig bedt inntrengende for disse våre trofaste brødre og har tilbragt mange timer i templets øverste sal i bønn og påkallelse om guddommelig veiledning fra Herren.
Han har hørt våre bønner, og ved åpenbaring har han bekreftet at den lenge bebudede dag nå er kommet da enhver trofast og verdig mann i Kirken kan motta det hellige prestedømme, med kraft til å utøve dets guddommelige myndighet og sammen med sine kjære få del i alle velsignelser som strømmer derfra, herunder også templets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, mannlige medlemmer av Kirken ordineres til prestedømmet uten hensyn til rase eller farge. Prestedømsledere pålegges å følge de retningslinjer som gjelder for grundig intervju av alle kandidater som skal ordineres til enten Det aronske eller Det melkisedekske prestedømme for å påse at de tilfredsstiller de fastsatte normer for verdighet.
Vi erklærer høytidelig at Herren nå har tilkjennegitt sin vilje for å kunne velsigne alle sine barn over hele jorden som vil lytte til hans bemyndigede tjeneres røst og forberede seg til å motta alle evangeliets velsignelser.

Med vennlig hilsen
SPENCER W. KIMBALL
N. ELDON TANNER
MARION G. ROMNEY
Det første presidentskap

Idet vi anerkjenner Spencer W. Kimball som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, foreslås det at vi som en beslutningsdyktig forsamling godtar denne åpenbaring som Herrens ord og vilje. Alle som er enige, viser det ved å rekke opp sin høyre hånd. Hvis noen er i mot, kan de vise det ved det samme tegn.
Dette forslag ble enstemmig vedtatt.


Salt Lake City, Utah, den 30. september 1978.

 
OFFISIELL ERKLÆRING 2,


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige