Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


HELAMANS BOK


Kapittel 13
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Lamanitten Samuel profeterer at nephittene vil bli utryddet hvis de ikke omvender seg - De og deres rikdommer blir forbannet - De forkaster og stener profetene, blir omringet av onde ånder og søker lykke i ugudelighet. Ca. 6 f. Kr. (39 vers)


1.   Og nå skjedde det i det seks og åttiende år at nephittene fremdeles levde i ugudelighet, ja, i stor ugudelighet, mens lamanittene levde strengt etter Guds bud i overensstemmelse med Moseloven.

2.   Og det skjedde at i det samme år kom en lamanitt ved navn Samuel inn i Zarahemlas land og begynte å forkynne for folket. Og det skjedde at han forkynte omvendelse for folket i mange dager, og de kastet ham ut, og han var nær ved å vende tilbake til sitt eget land.

3.   Men se, Herrens røst kom til ham og ba ham vende tilbake og profetere til folket hva som helst som kom til hans hjerte.

4.   Og det skjedde at de ikke ville la ham komme inn i byen. Derfor gikk han opp på bymuren og rakte ut sin hånd og ropte med høy røst og profeterte til folket alle ting som Herren lot komme i hans hjerte.

5.   Og han sa til dem: Se, jeg, Samuel, en lamanitt, taler Herrens ord som han lar komme i mitt hjerte, og se, han har latt komme i mitt hjerte å si til dette folk at rettferdighetens sverd henger over dette folk, og før fire hundre år er gått, skal rettferdighetens sverd falle på dette folk.

6.   Ja, stor ødeleggelse venter dette folk, og den kommer visselig til dette folk, og intet annet kan redde dette folk enn omvendelse og tro på Herren, Jesus Kristus, som visselig skal komme til verden og skal tåle mange ting og skal bli drept for sitt folk.

7.   Og se, en Herrens engel har kunngjort meg det, og han bragte min sjel godt budskap. Og se, jeg ble sendt til dere for å kunngjøre det også til dere, så dere kunne motta godt budskap. Men se, dere ville ikke ta imot meg.

8.   Derfor, så sier Herren: På grunn av det nephittiske folks hårde hjerter, og hvis de ikke omvender seg, vil jeg ta mitt ord bort fra dem, og jeg vil ta min Ånd fra dem, og jeg vil ikke lenger bære over med dem. Og jeg vil vende deres brødres hjerter mot dem.

9.   Og før fire hundre år er omme, vil jeg la dem bli slått, ja, jeg vil hjemsøke dem med sverd og med hunger og med pest.

10.   Ja, jeg vil hjemsøke dem i min heftige vrede, og det skal være noen i fjerde generasjon av deres fiender som skal oppleve å se dere bli fullstendig utryddet, og dette skal visselig skje hvis dere ikke omvender dere, sier Herren. Og de som tilhører den fjerde generasjon, skal sørge for at dere blir utryddet.

11.   Men hvis dere vil omvende dere og vende tilbake til Herren deres Gud, vil jeg vende min vrede bort, sier Herren. Ja, så sier Herren: Velsignet er de som vil omvende seg og komme til meg, men ve den som ikke omvender seg.

12.   Ja, ve denne store by Zarahemla, for se, det er på grunn av dem som er rettferdige at den er spart. Ja, ve denne store by for jeg ser, sier Herren, at det er mange, ja, de aller fleste i denne store by, som vil forherde sine hjerter mot meg, sier Herren.

13.   Men velsignet er de som omvender seg, for dem vil jeg spare. Men se, var det ikke for de rettferdige som er i denne store by, se, da ville jeg la ild komme ned fra himmelen og ødelegge den.

14.   Men se, det er for de rettferdiges skyld at den er spart. Men se, den tid kommer, sier Herren, at når dere kaster de rettferdige ut, da skal dere være modne til ødeleggelse. Ja, ve denne store by på grunn av den ugudelighet og de avskyeligheter som finnes i den.

15.   Ja, og ve byen Gideon på grunn av den ugudelighet og de avskyeligheter som finnes i den.

16.   Ja, og ve alle byer som er omkring i landet som er i nephittenes besittelse på grunn av den ugudelighet og de avskyeligheter som finnes i dem.

17.   Og se, en forbannelse skal komme over landet, sier Hærskarenes Herre, på grunn av det folk som er i landet, ja, på grunn av deres ugudelighet og deres avskyeligheter.

18.   Og det skal skje, sier Hærskarenes Herre, ja, vår store og sanne Gud, at hver den som skjuler skatter i jorden, aldri mer skal finne dem igjen på grunn av landets store forbannelse, hvis han ikke er et rettferdig menneske og skjuler dem til Herren.

19.   For jeg vil, sier Herren, at de skal skjule sine skatter til meg. Og forbannet være de som ikke skjuler sine skatter til meg, for ingen andre enn de rettferdige skjuler sine skatter til meg. Og forbannet være den som ikke skjuler sine skatter til meg, og skatten også, og ingen skal få tak i den på grunn av landets forbannelse.

20.   Og dagen kommer da de skal skjule sine skatter fordi de har lagt sin elsk på rikdommer, og fordi de har lagt sin elsk på sine rikdommer og skjuler sine skatter når de flykter for sine fiender, og fordi de ikke vil skjule dem til meg, skal de være forbannet og også deres skatter, og på den dag skal de bli slått, sier Herren.

21.   Se, dere som bor i denne store by lytt til mine ord, ja, lytt til de ord Herren sier, for se, han sier at dere er forbannet på grunn av deres rikdommer, og deres rikdommer er også forbannet fordi dere har lagt deres elsk på dem og ikke har lyttet til ordene fra ham som ga dem til dere.

22.   Dere husker ikke Herren deres Gud for de ting som han har velsignet dere med, men dere husker alltid deres rikdommer, men ikke å takke Herren deres Gud for dem. Ja, deres hjerter er ikke oppløftet til Herren, men de svulmer av stolthet, noe som fører til selvros og til stort hovmod, misunnelse, strid, ondskap, forfølgelser og mord og alle slags synder.

23.   Av denne grunn har Gud Herren latt en forbannelse komme over landet, og også over deres rikdommer, og dette på grunn av deres synder.

24.   Ja, ve dette folk fordi den tid nå er kommet da dere kaster profetene ut og gjør narr av dem og stener dem og slår dem ihjel og begår alle slags synder mot dem slik de gjorde i fordums tid.

25.   Og nå sier dere når dere taler: Hvis vi hadde levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha slått profetene ihjel, vi ville ikke ha stenet dem og kastet dem ut.

26.   Se, dere er verre enn dem, for så sant Herren lever, hvis en profet kommer blant dere og forkynner Herrens ord til dere som vitner om deres synder og misgjerninger, da blir dere sinte på ham og kaster ham ut og forsøker på alle mulige måter å drepe ham. Ja, dere sier at han er en falsk profet og at han er en synder og av djevelen fordi han vitner om at deres gjerninger er onde.

27.   Men se, hvis en mann kommer blant dere og sier: Gjør dette, og det er ingen synd. Gjør det, og dere skal ikke lide for det. Ja, om han sier: Vandre i hjertets stolthet, ja, vandre i deres øynes stolthet og gjør alt hva hjertet begjærer, og hvis en mann kommer blant dere og sier dette, vil dere ta imot ham og si at han er en profet.

28.   Ja, dere vil hedre ham, og dere vil gi ham av deres midler, dere vil gi ham av deres gull og av deres sølv, og dere vil kle ham i kostbare klær. Og fordi han taler smigrende ord til dere og han sier at alt er vel, vil dere ikke finne feil hos ham.

29.   Du ugudelige og fordervede generasjon, du forherdede og hårdnakkede folk, hvor lenge tror dere Herren vil bære over med dere? Ja, hvor lenge vil dere la dere lede av tåpelige og blinde veiledere? Ja, hvor lenge vil dere velge mørke fremfor lys?

30.   Ja, se, Herrens vrede er allerede opptent mot dere, se, han har forbannet landet på grunn av deres synder.

31.   Og se, tiden kommer da han forbanner deres rikdommer så de glipper så dere ikke kan holde på dem, og i deres fattigdoms dager kan dere ikke beholde dem.

32.   Og i deres fattigdoms dager skal dere anrope Herren, og dere skal rope forgjeves, for ødeleggelsen er allerede kommet over dere, og deres utslettelse er gjort fast. Og på den dag skal dere gråte og jamre dere, sier Hærskarenes Herre, og da skal dere klage og si:

33.   Om jeg bare hadde omvendt meg og ikke hadde drept profetene og stenet dem og kastet dem ut. Ja, på den dag skal dere si: Om vi bare hadde husket Herren vår Gud på den dag da han ga oss våre rikdommer, og da ville de ikke glippe slik at vi hadde mistet dem, for se, våre rikdommer er blitt borte for oss.

34.   Se, vi legger et redskap her, og neste dag er det borte. Og se, våre sverd blir tatt fra oss den dag vi leter etter dem for å gå i krig.

35.   Ja, vi har skjult våre skatter, og de er blitt borte for oss på grunn av landets forbannelse.

36.   Om vi bare hadde omvendt oss på den dag da Herrens ord kom til oss. For se, landet er forbannet, og alle ting glipper så vi ikke kan holde på dem.

37.   Se, vi er omgitt av onde ånder, ja, vi er omringet av hans engler som har forsøkt å ødelegge våre sjeler. Se, våre synder er store. O Herre, kan du ikke vende din vrede bort fra oss? Og slik skal dere tale i de dager.

38.   Men se, deres prøvetids dager er forbi. Dere har utsatt dagen for deres frelse inntil det for evig er for sent, og deres ødeleggelse er bestemt. Ja, for hele livet har dere søkt etter det dere ikke kunne oppnå, og dere har søkt etter lykke i ugudelighet, hvilket er i strid med det som kjennetegner vårt store og Evige Overhodes rettferdighet.

39.   Dere som bor i dette land, jeg vil dere skal lytte til min røst! Og det er min bønn at Herrens vrede må vendes bort fra dere og at dere vil omvende dere og bli frelst.


 
Forrige
HELAMANS BOK, kapittel 13
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige