Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


HELAMANS BOK


Kapittel 15
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Herren refset nephittene fordi han elsket dem - Omvendte lamanitter er faste og standhaftige i troen - Herren vil være barmhjertig mot lamanittene i de siste dager. Ca. 6 f Kr. (17 vers)


1.   OG nå, mine elskede brødre, se, jeg forteller dere at hvis dere ikke omvender dere, skal deres hus bli liggende øde.

2.   Ja, hvis dere ikke omvender dere, skal deres kvinner ha god grunn til å sørge på den dag da de skal gi die, for dere skal forsøke å flykte, og det skal ikke finnes noe tilfluktssted. Ja, og ve dem som er med barn, for de skal være tunge og ikke kunne flykte. Derfor skal de bli tråkket ned og skal bli liggende så de omkommer.

3.   Ja, ve dette folk som kalles Nephis folk, hvis de ikke omvender seg når de skal se alle disse tegn og undere som skal bli vist dem. For se, de har vært et utvalgt folk for Herren, ja, Nephis folk har han elsket, og han har også refset dem. Ja, i deres ugudelighets dager har han refset dem fordi han elsker dem.

4.   Men se, mine brødre, lamanittene, har han hatet fordi deres gjerninger stadig har vært onde, og dette på grunn av deres fedres syndige tradisjoner. Men se, frelse er kommet til dem gjennom nephittenes forkynnelse, og i denne hensikt har Herren forlenget deres dager.

5.   Og jeg vil dere skal legge merke til at de fleste av dem vandrer på pliktens vei, og de tar seg i være overfor Gud og er nøye med å holde hans befalinger og hans lover og hans bud ifølge Moseloven.

6.   Ja, jeg sier dere at de fleste av dem gjør dette, og de strever med utrettelig flid så de kan bringe resten av sine brødre til kunnskap om sannheten. Derfor legges daglig mange til deres tall.

7.   Og se, dere vet selv, for dere har vært vitne til det, at alle iblant dem som bringes til kunnskap om sannheten og til kunnskap om sine fedres ugudelige og avskyelige tradisjoner og blir ledet til å ha tro på de hellige skrifter, ja, på de hellige profeters profetier som er skrevet, som leder dem til å ha tro på Herren og til omvendelse en tro og omvendelse som tilveiebringer en forandring i deres hjerte -

8.   derfor, alle som er kommet så langt, vet dere selv står fast og urokkelig i troen og i det som har frigjort dem.

9.   Og dere vet også at de har begravet sine krigsvåpen, og de våger ikke å ta dem opp av frykt for på en eller annen måte å skulle synde. Ja, dere kan se at de er redde for å synde, for se, de lar seg tråkke ned og bli drept av sine fiender og vil ikke løfte sine sverd mot dem, og dette på grunn av den tro de har på Kristus.

10.   Og nå, på grunn av sin standhaftighet når de tror på det de tror på, og fordi de står fast når de en gang er blitt opplyst, se, da vil Herren velsigne dem og forlenge deres dager til tross for deres synder.

11.   Ja, selv om de skulle synke ned i vantro, skal Herren forlenge deres dager til den tid kommer som har blitt omtalt av våre fedre og også av profeten Zenos og mange andre profeter, da våre brødre, lamanittene, igjen skulle få kunnskap om sannheten.

12.   Ja, jeg sier dere at i de siste tider er Herrens løfter blitt gitt til våre brødre, lamanittene. Og til tross for de mange lidelser de skal få, og selv om de skal bli drevet hit og dit i landet og bli jaget og bli slått og adspredt uten å ha noe tilfluktssted, skal Herren være barmhjertig mot dem.

13.   Og dette er ifølge profetien om at de igjen skal få del i den sanne kunnskap, som er kunnskapen om deres Forløser og deres store og sanne hyrde, og bli regnet blant hans får.

14.   Derfor sier jeg til dere at det skal bli bedre for dem enn for dere hvis dere ikke omvender dere.

15.   For se, hadde de mektige gjerninger som er vist dere, blitt vist til dem - ja, til dem som har sunket ned i vantro på grunn av sine fedres tradisjoner - vil dere selv forstå at de aldri ville ha sunket ned i vantro igjen.

16.   Derfor sier Herren: Jeg vil ikke utrydde dem fullstendig, men når det er i pakt med min visdom, vil jeg la dem vende tilbake til meg igjen, sier Herren.

17.   Og se, så sier Herren om det nephittiske folk: Hvis de ikke vil omvende seg og anstrenge seg for å gjøre min vilje, vil jeg utrydde dem fullstendig, sier Herren, og dette fordi de har vært vantro til tross for de mange mektige gjerninger som jeg har gjort blant dem. Og like sikkert som Herren lever, skal disse ting skje, sier Herren.


 
Forrige
HELAMANS BOK, kapittel 15
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige