Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


HELAMANS BOK


Kapittel 16
  Forrige |
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

De nephitter som tror Samuel, blir døpt av Nephi Samuel, kan ikke drepes av de uomvendte nephitters piler og stener Noen forherder si sine hjerter, og andre ser engler De vantro sier det ikke er rimelig å tro på Kristus og at han skal komme til Jerusalem. Ca. 61 f. Kr. (25 vers)


1.   Og nå skjedde det at det var mange som hørte lamanitten Samuels ord som han talte fra bymuren. Og alle som trodde på hans ord, gikk ut og lette etter Nephi, og da de hadde kommet ut og funnet ham, bekjente de sine synder for ham og fornektet dem ikke, for de ønsket å bli døpt til Herren.

2.   Men alle som var der som ikke trodde på Samuels ord, ble sinte på ham. Og de kastet stener etter ham på muren, og mange skjøt også piler etter ham mens han sto på muren. Men Herrens Ånd var med ham, så de ikke kunne treffe ham med sine stener, heller ikke med sine piler.

3.   Da de nå forsto at de ikke kunne treffe ham, var det mange flere som trodde på hans ord, så de gikk til Nephi for å bli døpt.

4.   For se, Nephi døpte og profeterte og forkynte, ropte omvendelse til folket, viste tegn og undere og utførte mirakler blant folket, så de kunne vite at Kristus snart måtte komme.

5.   Og han fortalte dem ting som snart måtte skje, så de, når det skjedde, kunne vite og huske at det var blitt kunngjort for dem på forhånd i den hensikt at de kunne tro. Derfor gikk alle som trodde på Samuels ord, til ham for å bli døpt, for de kom angrende og bekjente sine synder.

6.   Men de fleste av dem trodde ikke på Samuels ord. Derfor, da de forsto at de ikke kunne treffe ham med sine stener og sine piler, ropte de til sine befalingsmenn og sa: Ta denne mann og bind ham, for se, han er besatt av en djevel, og på grunn av djevelens makt som er i ham, kan vi ikke treffe ham med våre stener og våre piler. Ta ham derfor og bind ham, og før ham bort.

7.   Og da de gikk for å legge hånd på ham, se, da kastet han seg ned fra muren og flyktet ut av deres landområder, ja, helt til sitt eget land, og begynte å forkynne og profetere blant sitt eget folk.

8.   Og se, man hørte aldri mer om ham blant nephittene. Og slik var situasjonen blant folket.

9.   Og slik endte det seks og åttiende år av dommernes regjeringstid over Nephis folk.

10.   Og slik endte også det syv og åttiende år av dommernes regjeringstid. De fleste blant folket forble stolte og ugudelige, og mindretallet vandret med mer aktsomhet overfor Gud.

11.   Og slik var forholdene også i det åtte og åttiende år av dommernes regjeringstid.

12.   Og situasjonen blant folket forandret seg svært lite bortsett fra at folket begynte å bli mer forherdet i synd og gjøre stadig mer av det som var i strid med Guds bud i det ni og åttiende år av dommernes regjeringstid.

13.   Men det skjedde i det nittiende år av dommernes regjeringstid at store tegn og undere ble vist folket, og profetenes ord begynte å gå i oppfyllelse.

14.   Og engler viste seg for menn, vise menn, og forkynte dem godt budskap om stor glede. I dette år begynte derfor Skriftene å gå i oppfyllelse.

15.   Likevel begynte folket å forherde sine hjerter, alle unntatt de som var sterkest i troen både blant nephittene og også blant lamanittene, og begynte å stole på sin egen styrke og på sin egen visdom, og sa:

16.   Noe har de kanskje gjettet riktig av så meget, men se, vi vet at alle disse store og vidunderlige gjerninger som er omtalt, ikke kan finne sted.

17.   Og de begynte å diskutere og stride seg imellom, og sa:

18.   Det er ikke rimelig at et slikt vesen som Kristus skal komme. Om så er og han er Guds Sønn himmelens og jordens Fader som det er blitt sagt - hvorfor vil han så ikke vise seg for oss såvel som for dem som skal være i Jerusalem?

19.   Ja, hvorfor vil han ikke vise seg i dette land såvel som i Jerusalems land?

20.   Men se, vi vet at dette er en ugudelig tradisjon som er blitt overlevert til oss av våre fedre for at vi skulle tro på noen store og vidunderlige ting som skulle skje - men ikke blant oss, men i et land som er langt borte, et land som vi ikke kjenner til. Derfor kan de holde oss i uvitenhet, for vi kan ikke se med våre egne øyne at de er sanne.

21.   Og ved den ondes snedige og mystiske kunster vil de utføre et eller annet stort mysterium som vi ikke kan forstå som vil holde oss nede, så vi kan være deres ords tjenere og tjenere også for dem. For vi er avhengige av at de lærer oss ordet, og slik vil de holde oss i uvitenhet hvis vi vil overlate oss til dem alle våre levedager.

22.   Og folket innbilte seg mange andre ting som var tåpelige og verdiløse, og de var meget oppskaket, for Satan oppegget dem til stadig å synde, ja, han gikk omkring og utbredte rykter og ufred over hele landet så han kunne forherde folkets hjerter mot det som var godt og mot det som skulle komme.

23.   Og til tross for de tegn og de undere som skjedde blant Herrens folk og de mange mirakler de utførte, fikk Satan godt tak på folkets hjerter over hele landet.

24.   Og slik endte det nittiende år av dommernes regjeringstid over Nephis folk.

25.   Og slik endte Helamans bok ifølge Helamans og hans sønners opptegnelse.


 
Forrige
HELAMANS BOK, kapittel 16Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige