Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MOSIAHS BOK


Kapittel 15
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

Hvordan Kristus er både Faderen og Sønnen - Han vil gå i forbønn og bære sitt folks overtredelser - De og alle de hellige profeter er hans ætt - Han tilveiebringer oppstandelsen - Små barn har evig liv. Ca. 148 f. Kr. (31 vers)


1.   Og nå sa Abinadi til dem: Jeg vil dere skal forstå at Gud selv skal komme ned blant menneskenes barn og skal forløse sitt tolk.

2.   Og fordi han bor i kjød, skal han kalles Guds Sønn, og fordi han har underkastet kjødet Faderens vilje, er han Faderen og Sønnen

3.   Faderen fordi han ble unnfanget ved Guds kraft, og Sønnen på grunn av kjødet. Slik blir han Faderen og Sønnen.

4.   Og de er en Gud, ja, selve himmelens og jordens evige Fader.

5.   Og slik blir kjødet underkastet Ånden - eller Sønnen Faderen, som er en Gud - utholder fristelse og gir ikke etter lor fristelsen, men han lar seg spotte og piske og bli utstøtt og vraket av sitt folk.

6.   Og etter alt dette, og etter å ha utført mange mektige mirakler blant menneskenes barn, skal han føres bort, ja, akkurat som Jesaja sa: Og lik et får som tier når de klipper det, så opplot han ikke sin munn.

7.   Ja, akkurat slik skal han føres bort, korsfestes og drepes, så kjødet blir underkastet døden, og Sønnens vilje blir oppslukt av Faderens vilje.

8.   Og slik bryter Gud dødens bånd, da han har seiret over døden og gir Sønnen makt til å gå i forbønn for menneskenes barn

9.   og har fart opp til himmelen og har inderlig barmhjertighet, er fylt av medlidenhet mot menneskenes barn, står mellom dem og rettferdigheten, har brutt dødens bånd, påtatt seg deres synder og deres overtredelser, har forløst dem og tilfredsstilt rettferdighetens krav.

10.   Og nå sier jeg til dere: Hvem skal fortelle om hans slekt? Se, jeg sier til dere at når hans sjel er gjort til et offer for synd, skal han se sin ætt. Og hva sier dere nå? Og hvem skal bli hans ætt?

11.   Se, jeg sier dere at alle som har hørt profetenes ord, ja, alle de hellige profeter som har profetert om Herrens komme, jeg sier til dere at alle de som har lyttet til deres ord og trodd at Herren ville forløse sitt folk, og har sett frem til den dag for å få forlatelse for sine synder, jeg sier dere at disse er hans ætt, eller de er arvinger til Guds rike.

12.   For disse er de hvis synder han har båret, disse er de for hvem han døde for å forløse dem fra deres overtredelser. Og nå, er ikke de hans ætt?

13.   Jo, og er ikke profetene enhver som har åpnet sin munn for å profetere som ikke har falt i overtredelse, jeg mener alle de hellige profeter helt siden verdens begynnelse? Jeg sier dere at de er hans ætt.

14.   Og det er disse som har forkynt fred, som har bragt godt budskap om det gode, som har forkynt frelse og sagt til Sion: Din Gud regjerer!

15.   Og hvor fagre var ikke deres føtter på fjellene!

16.   Og videre, hvor fagre er ikke deres føtter på fjellene som fremdeles forkynner fred!

17.   Og videre, hvor fagre er ikke deres føtter på fjellene som heretter skal forkynne fred, ja, fra nå av og for evig!

18.   Og se, jeg sier dere at dette er ikke alt. For, hvor fagre er ikke hans føtter på fjellene som kommer med gledesbud, som oppretter fred, ja, Herren selv som har forløst sitt folk, ja, han som har skjenket frelse til sitt folk.

19.   For hadde det ikke vært for forløsningen som han har utført for sitt folk, og som ble beredt fra verdens grunnvoll ble lagt, jeg sier dere, at om det ikke hadde vært for dette, måtte hele menneskeheten ha gått til grunne.

20.   Men se, dødens bånd skal brytes, og Sønnen regjerer og har makt over de døde. Derfor tilveiebringer han de dødes oppstandelse.

21.   Og det kommer en oppstandelse, endog en første oppstandelse, ja, endog en oppstandelse for dem som har levet og som lever og som skal leve like frem til Kristi oppstandelse, for Kristus skal han kalles.

22.   Og alle profetene, alle som har trodd på deres ord, og alle som har holdt Guds bud, skal oppstå og komme frem i den første oppstandelse. Derfor er de den første oppstandelse.

23.   De oppreises for å bo hos Gud som har forløst dem, og slik får de evig liv gjennom Kristus, som har brutt dødens band.

24.   Og disse er de som har del i den første oppstandelse, og disse er de som døde i uvitenhet før Kristus kom, uten at frelsen ble forkynt for dem. Og slik tilveiebringer Herren gjenopprettelse for dem, og de har del i den første oppstandelse eller har evig liv, for de er forløst av Herren.

25.   Og små barn har også evig liv.

26.   Men se og frykt og bev for Gud. For dere burde skjelve, for Herren forløser ingen slike som gjør opprør mot ham og dør i sine synder, ja, alle dem som har omkommet i sine synder helt siden verdens begynnelse, som bevisst har gjort opprør mot Gud, som har kjent Guds bud og ikke har villet holde dem, disse er de som ikke har noen del i den første oppstandelse.

27.   Derfor, burde dere ikke skjelve? For frelse kommer ikke til noen slike, for Herren har ikke forløst noen slike, heller ikke kan han forløse slike, for han kan ikke motsi seg selv, for han kan ikke avvise rettferdigheten når den gjør sitt krav gjeldende.

28.   Og nå sier jeg til dere at den tid skal komme da Herrens frelse skal bli forkynt for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

29.   Ja, Herre, dine vektere skal heve røsten, de jubler alle sammen. For like for sine øyne ser de at Herren skal bringe Sion tilbake.

30.   Bryt ut i jubel, syng, Jerusalems ruiner! For Herren har trøstet sitt folk, han har forløst Jerusalem.

31.   Herren har blottet sin hellige arm for alle nasjoners øyne, og alle jordens ender skal se vår Guds frelse.


 
Forrige
MOSIAHS BOK, kapittel 15
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige