Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MOSIAHS BOK


Kapittel 3
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

Kong Benjamin fortsetter sin tale - Herren Den Allmektige vil virke blant menneskene i et jordisk tabernakel - Blod vil komme fra hver pore når han soner for verdens synder - Hans navn er det eneste hvorved frelse kommer - Menneskene kan avlegge det naturlige menneske og gjennom forsoningen bli en hellig - De ugudeliges pine vil være som en sjø av ild og svovel. Ca. 124 f. Kr. (27 vers)


1.   Og igjen ber jeg om deres oppmerksomhet, mine brødre, for jeg har noe mer å tale til dere om, for se, jeg har noe å fortelle dere om det som skal komme.

2.   Og de ting som jeg skal fortelle dere, er gjort kjent for meg av en engel fra Gud. Og han sa til meg: Våkn opp! Og jeg våknet, og se, han sto foran meg.

3.   Og han sa til meg: Våkn opp, og hør de ord som jeg skal si deg. For se, jeg er kommet for å fortelle deg det store og gledelige budskap.

4.   For Herren har hørt dine bønner og har bedømt din rettferdighet og har sendt meg for å fortelle deg at du kan fryde deg, og at du kan fortelle ditt folk at de også kan fylles med glede.

5.   For se, tiden kommer og er ikke langt borte da Herren Den Allmektige, som regjerer, som var og er fra all evighet til all evighet, med kraft skal komme ned fra himmelen blant menneskenes barn og skal bo i et jordisk tabernakel og skal gå ut blant menneskene og utføre mektige mirakler, som å helbrede de syke, oppreise de døde, få de lamme til å gå, de blinde til å se og de døve til å høre og helbrede alle slags sykdommer.

6.   Og han skal drive ut djevler, eller de onde ånder som bor i menneskenes barns hjerter.

7.   Og se, han skal bli utsatt for fristelser og legemlig smerte, sult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan tåle, uten at det forvolder døden. For se, det kommer blod fra hver pore, så store skal hans kvaler være for hans folks ugudelighet og avskyeligheter.

8.   Og han skal kalles Jesus Kristus, Guds Sønn, himmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av. Og hans mor skal kalles Maria.

9.   Og se, han kommer til sine egne for at frelse kan komme til menneskenes barn ved tro på hans navn. Og selv etter alt dette skal de betrakte ham som et menneske og si at han er besatt av en djevel, og skal piske ham og ska korsfeste ham.

10.   Og han skal stå opp fra de døde den tredje dag. Og se, han står for å dømme verden, og se, alt dette gjøres for at en rettferdig dom skal komme over menneskenes barn.

11.   For se, hans blod soner også for deres synder som har falt ved Adams overtredelse, som er døde uten kunnskap om Guds vilje med dem, eller som har syndet i uvitenhet.

12.   Men ve, ve den som vet at han setter seg opp mot Gud! For frelse kommer ikke til noen slike uten ved omvendelse og tro på Herren, Jesus Kristus.

13.   Og Gud Herren har sendt sine hellige profeter blant alle menneskenes barn for å forkynne dette for alle slekter, nasjoner og tungemål, for at hver den som vil tro at Kristus skal komme, derved kan få forlatelse for sine synder og fryde seg med overmåte stor glede, som om han allerede var kommet blant dem.

14.   Men Gud Herren så at hans folk var et stivnakket folk, og han ga dem en lov, nemlig Moseloven.

15.   Og mange tegn og undere og forbilder og symboler viste han dem om sitt komme, og hellige profeter talte også til dem om hans komme, og likevel forherdet de sine hjerter og forsto ikke at Moseloven er til ingen nytte uten gjennom forsoningen ved hans blod.

16.   Og selv om det var mulig for små barn å synde, kunne de ikke bli frelst. Men jeg sier dere at de er velsignet, for se, likesom de faller på grunn av Adam eller av naturen, så soner også Kristi blod for deres synder.

17.   Og videre sier jeg dere at det ikke skal gis noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom Den Allmektige Herre Kristi navn.

18.   For se, han dømmer, og hans dom er rettferdig. Og spebarnet som dør som spebarn, går ikke til grunne, men menneskene bringer fordømmelse over sin egen sjel hvis de ikke ydmyker seg og blir som små barn og tror at frelse var og er og skal komme i og ved Den Allmektige Herre Kristi forsonende blod.

19.   For det naturlige menneske er en fiende av Gud og har vært det fra Adams fall og vil evindelig og alltid være det, med mindre det føyer seg etter Den Hellige Ånds tilskyndelser og avlegger det naturlige menneske og blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning og blir som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, villig til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge det, likesom et barn bøyer seg for sin far.

20.   Og videre sier jeg dere at den tid skal komme da kunnskapen om en Frelser skal utbres blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

21.   Og se, når den tid kommer, skal ingen andre enn små barn finnes ulastelige for Gud uten at det skjer gjennom omvendelse og tro på Den Allmektige Gud Herrens navn.

22.   Og selv når du nå skal ha undervist ditt folk om de ting som Herren din Gud har befalt deg, selv da vil de bare være ulastelige i Guds øyne når de følger de ord jeg har talt til deg.

23.   Og nå har jeg talt de ord som Gud Herren har befalt meg.

24.   Og så sier Herren: De skal stå som et klart vitnesbyrd mot dette folk på dommens dag, og ifølge dem skal de dømmes, enhver ifølge sine gjerninger, enten de er gode eller onde.

25.   Og hvis de er onde, overlates de til en fryktelig beskuelse av sin egen skyld og avskyelighet, som får dem til å trekke seg tilbake fra Guds nærhet til en tilstand av elendighet og uendelig pine, hvorfra de aldri mer kan vende tilbake. Derfor har de bragt fordømmelse over sin egen sjel.

26.   Derfor har de drukket av Guds vredes beger, noe rettferdigheten ikke kunne forhindre dem mer enn den kunne forhindre at Adam falt da han spiste av den forbudte frukt. Derfor kunne barmhjertigheten aldri mer ha noe krav på dem i all evighet.

27.   Og deres pine er som en sjø av ild og svovel hvis flammer er uslukkelige, og hvis røk stiger opp evindelig og alltid. slik har Herren befalt meg. Amen.


 
Forrige
MOSIAHS BOK, kapittel 3
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige