Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


Kapittel 10
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Den ene kongen følger etter den andre - Noen av kongene er rettferdige, andre er ugudelige - Når rettferdigheten er fremherskende, blir folket velsignet av Herren og det går dem vel. (34 vers)


1.   Og det skjedde at Shez, som var en etterkommer av Heth - for Heth hadde omkommet av sult sammen med hele sitt hus unntatt Shez - derfor begynte Shez å bygge opp igjen et fallent folk.

2.   Og det skjedde at Shez husket at hans fedre hadde omkommet, og han bygget opp et rettferdig rike, for han husket hva Herren hadde gjort da han førte Jared og hans bror over dypet. Og han vandret på Herrens veier, og han ble far til sønner og døtre.

3.   Og hans eldste sønn, hvis navn var Shez, gjorde opprør mot ham. Men Shez ble slått ihjel av en røver på grunn av sine overmåte store rikdommer, og dette ga hans far fred igjen.

4.   Og det skjedde at hans far bygget mange byer i landet, og folket begynte igjen å bli utbredt over hele landet. Og Shez levde til han ble overmåte gammel, og han ble far til Riplakish. Og han døde, og Riplakish regjerte i hans sted.

5.   Og det skjedde at Riplakish ikke gjorde det som var riktig i Herrens øyne, for han hadde mange hustruer og medhustruer og la byrder som var tunge å bære på menneskenes skuldre, ja, han påla dem store skatter, og for skattene bygget han mange store bygninger.

6.   Og han lot oppføre en overmåte vakker trone til seg selv, og han bygget mange fengsler. Og alle som ikke ville betale skatt, kastet han i fengsel, og de som ikke greide å betale skatt, kastet han i fengsel, og han lot dem arbeide ustanselig for sitt underhold. Og de som nektet å arbeide, lot han drepe.

7.   Slik fikk han utført alt sitt fine arbeide, ja, til og med sitt fine gull lot han lutre i fengslene, og alt slags fint håndverk lot han bli utført i fengslet. Og det skjedde at han plaget folket med sitt horeri og sine avskyeligheter.

8.   Og da han hadde regjert i to og førti år, gjorde folket opprør mot ham, og det brøt ut krig i landet igjen så Riplakish ble drept, og hans etterkommere ble drevet ut av landet.

9.   Og det skjedde etter at mange år var gått, at Morianton (som var en etterkommer av Riplakish) samlet en hærstyrke av landflyktige og dro ut og gikk til kamp mot folket. Og han fikk makt over mange byer, og krigen ble overmåte hård og varte i mange år. Og han fikk makt over hele landet og innsatte seg selv som konge over hele landet.

10.   Og etter at han hadde innsatt seg selv som konge, lettet han folkets byrder, og derved vant han yndest i folkets øyne, og de salvet ham til å være deres konge.

11.   Og han var rettferdig mot folket, men ikke mot seg selv på grunn av alt sitt horeri, derfor ble han utestengt fra Herrens nærhet.

12.   Og det skjedde at Morianton bygget mange byer, og folket ble overmåte rike i hans regjeringstid, både når det gjaldt bygninger og gull og sølv, og dyrking av korn, og oppaling av småfe og storfe, slike ting som hadde blitt gitt tilbake til dem.

13.   Og Morianton levde til han var overmåte gammel, og da ble han far til Kim, og Kim regjerte i sin fars sted. Og han regjerte i åtte år, og hans far døde. Og det skjedde at Kim ikke regjerte i rettferdighet, derfor ble han ikke begunstiget av Herren.

14.   Og hans bror gjorde opprør mot ham og førte ham derved i fangenskap. Og han forble i fangenskap hele sitt liv, og han ble far til sønner og døtre i fangenskapet, og han ble i sin alderdom far til Levi, og han døde.

15.   Og det skjedde at Levi etter sin fars død tjente i fangenskap i to og førti år. Og han gikk til krig mot landets konge og overtok derved riket selv.

16.   Og etter at han hadde overtatt riket selv, gjorde han det som var riktig i Herrens øyne, og det gikk folket vel i landet. Og han levde til han ble meget gammel og ble far til sønner og døtre, og han ble også far til Corom som han salvet til konge i sitt sted.

17.   Og det skjedde at Corom gjorde det som var godt i Herrens øyne alle sine dager, og han ble far til mange sønner og døtre. Og etter at han hadde sett mange dager, gikk han bort slik alt på jorden gjør, og Kish regjerte i hans sted.

18.   Og det skjedde at Kish også gikk bort, og Lib regjerte i hans sted.

19.   Og det skjedde at Lib også gjorde det som var godt i Herrens øyne, og i Libs dager ble de giftige slangene utryddet. Derfor dro de til landet i syd for å gå på jakt etter mat til landets folk, for landet var fullt av skogens dyr, og Lib selv ble også en stor jeger.

20.   Og de bygget en stor by ved den smale landtungen, på det sted hvor havet deler landet.

21.   Og de lot landet i syd være en villmark for å kunne jakte på vilt. Og hele landet i nord var tett befolket.

22.   Og de var overmåte flittige, og de kjøpte og solgte og handlet med hverandre så de kunne skaffe seg inntekter.

23.   Og de arbeidet med allslags malm, og de utvant gull og sølv og jern og messing og alle slags metaller, og de gravde den ut av jorden. Derfor kastet de opp store jordhauger for å finne malm til gull og til sølv og til jern og til kobber, og de utførte allslags fint arbeide.

24.   Og de hadde silke og finvevet lin, og de laget alle slags st offer så de kunne skjule sin nakenhet.

25.   Og de laget alle slags redskaper til å dyrke jorden med, både til å pløye og til å så, til å høste og til å hakke og også til å treske med.

26.   Og de laget alle slags redskaper som de brukte når de arbeidet med sine dyr.

27.   Og de laget alle slags krigsvåpen, og de utførte allslags arbeide som håndverksmessig var særdeles fint.

28.   Og intet folk kunne være mer velsignet og mer begunstiget av Herren enn de var, og de var i et land som var utvalgt fremfor alle andre land, for Herren hadde uttalt det.

29.   Og det skjedde at Lib levde i mange år og ble far til sønner og døtre, og han ble også far til Hearthom.

30.   Og det skjedde at Hearthom regjerte i sin fars sted. Og da Hearthom hadde regjert i fire og tyve år, se, da ble riket tatt fra ham, og han tjente mange år i fangenskap, ja, hele resten av sitt liv.

31.   Og han ble far til Heth, og Heth levde i fangenskap alle sine dager. Og Heth ble far til Aaron, og Aaron levde i fangenskap alle sine dager, og han ble far til Amnigaddah. Og Amnigaddah levde også i fangenskap hele sitt liv, og han ble far til Coriantum. Og Coriantum levde i fangenskap hele sitt liv, og han ble far til Com.

32.   Og det skjedde at Com fikk halve riket til å følge seg. Og han regjerte over halve riket i to og førti år, og han gikk til kamp mot kongen, Amgid. Og de kjempet i mange år, og i løpet av denne tiden fikk Com makt over Amgid og fikk makt over resten av riket.

33.   Og i Coms dager begynte det å komme røvere i landet. Og de tok i bruk de gamle planer og avla eder på samme måte som dem i fordums tid, og forsøkte igjen å ødelegge riket.

34.   Nå kjempet Com hardt mot dem, likevel greide han ikke å få makt over dem.


 
Forrige
ETHERS BOK, kapittel 10
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige