Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


Kapittel 4
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Moroni blir befalt å forsegle det Jareds bror har skrevet - Det vil ikke bli åpenbart før menneskene har like stor tro som Jareds bror - Kristus befaler menneskene å tro på hans egne og hans disiplers ord - Menneskene blir befalt å omvende seg, tro på evangeliet og bli frelst. (19 vers)


1.   Og Herren befalte Jareds bror å gå ned fra fjellet, fra Herrens nærhet, og skrive de ting som han hadde sett. Og det ble forbudt at de skulle komme til menneskenes barn for han skulle løftes opp på korset. Og av denne grunn oppbevarte kong Mosiah dem så de ikke skulle komme ut til verden før etter at Kristus skulle vise seg for sitt folk.

2.   Og etter at Kristus virkelig hadde vist seg for sitt folk, befalte han at de skulle åpenbares.

3.   Og etter den tid har de alle sunket ned i vantro, og det er ingen andre tilbake enn lamanittene, og de har forkastet Kristi evangelium. Derfor er jeg blitt befalt å skjule dem i jorden igjen.

4.   Se, på disse platene har jeg skrevet det samme som Jareds bror så, og aldri er større ting blitt åpenbart enn de som ble åpenbart for Jareds bror.

5.   Derfor har Herren befalt meg å skrive dem, og jeg har skrevet dem. Og han befalte meg at jeg skulle forsegle dem, og han har også befalt meg at jeg skulle forsegle uttydningen av dem. Derfor har jeg forseglet uttyderne ifølge Herrens befaling.

6.   For Herren sa til meg: De skal ikke gå ut til hedningefolkene før den dagen da de skal omvende seg fra sine synder og bli rene for Herren.

7.   Og på den dag da de skal utøve tro på meg, sier Herren, likesom Jareds bror gjorde, så de kan bli helliggjort ved meg, da vil jeg åpenbare for dem de ting som Jareds bror så - ja, utfolde for dem alle mine åpenbaringer - sier Jesus Kristus, Guds Sønn, han som er Faderen over himmel og jord og alle ting som i dem er.

8.   Og forbannet være den som kjemper mot Herrens ord, og forbannet være den som fornekter disse ting, for dem vil jeg ikke vise større ting, sier Jesus Kristus, for det er jeg som taler.

9.   På min befaling åpnes og lukkes himlene, og på mitt ord skal jorden skjelve, og på min befaling skal dens innbyggere dø likesom ved ild.

10.   Og den som ikke tror på mine ord, tror ikke på mine disipler, og om det ikke er jeg som taler, så døm selv, for dere skal vite at det er jeg som taler, på den siste dag.

11.   Men den som tror disse ting som jeg har talt, ham vil jeg gi min ånds åpenbaringer. Og han skal vite og bære vitnesbyrd. For ved min Ånd skal han vite at disse ting er sanne, for de tilskynder menneskene til å gjøre godt.

12.   Og alt som tilskynder menneskene til å gjøre godt, er av meg, for det som er godt, kommer ikke fra andre enn meg. Jeg er den som leder menneskene til å gjøre alt godt. Den som ikke vil tro mine ord, vil ikke tro på meg - at jeg er. Og den som ikke vil tro på meg, vil ikke tro på Faderen som sendte meg, for se, jeg er Faderen, jeg er verdens lys og liv og sannhet.

13.   Kom til meg, dere hedningefolk, og jeg vil vise dere de større ting - den kunnskap som er skjult på grunn av vantro.

14.   Kom til meg, O du Israels hus, og det skal bli åpenbart for dere hvor store ting Faderen har tiltenkt dere fra verdens grunnvoll ble lagt, og de har ikke kommet til dere på grunn av vantro.

15.   Se, når dere river i stykker det vantroens slør som forårsaker at dere forblir i deres fryktelige tilstand av ugudelighet og hårde hjerter og et forblindet sinn, da skal de store og strålende ting som har vært skjult for dere fra verdens grunnvoll ble lagt - ja, når dere skal påkalle Faderen i mitt navn med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, da skal dere vite at Faderen har husket pakten som han inngikk med deres fedre, O Israels hus.

16.   Og da skal mine åpenbaringer som jeg lot min tjener Johannes skrive, foldes ut for alle folks øyne. Husk at når dere ser disse ting, da skal dere vite at tiden er for hånden da de virkelig skal bli åpenbart.

17.   Derfor, når dere skal motta denne opptegnelsen, kan dere vite at Faderens verk har begynt over hele landet.

18.   Derfor, omvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og tro på mitt evangelium og bli døpt i mitt navn, for den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og tegn skal følge dem som tror på mitt navn.

19.   Og velsignet er den som blir funnet trofast mot mitt navn på den siste dag, for han skal bli løftet opp for å bo i det rike som er beredt for ham fra verdens grunnvoll ble lagt. Og se, det er jeg som har uttalt det. Amen.


 
Forrige
ETHERS BOK, kapittel 4
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige