Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


Kapittel 12
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Profeten Ether formaner folket til å tro på Gud - Moroni forteller hvilke undere og rnirakler som utføres ved tro - Tro gjorde det mulig for Jareds bror å se Kristus - Herren gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke - Ved tro flyttet Jareds bror fjellet Zerin - Tro, håp og kjærlighet er avgjørende for å bli frelst - Moroni så Jesus ansikt til ansikt. (41 vers)


1.   Og det skjedde at Ether levde i Coriantumrs dager, og Coriantumr var konge over hele landet.

2.   Og Ether var en Herrens profet, og han sto frem i Coriantumrs dager og begynte å profetere til folket, for han kunne ikke holdes tilbake på grunn av Herrens Ånd som var i ham.

3.   For han ropte fra morgenen og helt til solen gikk ned og formante folket til å tro på Gud og omvende seg for at de ikke skulle bli utryddet, og han sa til dem at ved tro blir alle ting oppfylt.

4.   Derfor kan den som tror på Gud, ha et sikkert håp om en bedre verden, ja, også om en plass ved Guds høyre hånd. Og dette håp kommer ved tro og er et anker for menneskenes sjeler som vil gjøre dem sikre og standhaftige - alltid rike på gode gjerninger - og lede dem til å forherlige Gud.

5.   Og det skjedde at Ether profeterte store og forunderlige ting til folket som de ikke trodde fordi de ikke så dem.

6.   Og nå vil jeg, Moroni, tale noe om disse ting, jeg vil vise verden at tro er det som håpes, men ikke sees. Derfor, protester ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd.

7.   For det var ved tro at Kristus viste seg for våre fedre etter at han hadde stått opp fra de døde, og han viste seg ikke for dem før etter at de hadde tro på ham. Derfor måtte nødvendigvis noen ha tro på ham, for han viste seg ikke for verden.

8.   Men på grunn av menneskenes tro har han vist seg for verden og forherliget Faderens navn og beredt en vei så andre derved kunne få del i den himmelske gave, så de kunne håpe på de ting som de ikke har sett.

9.   Derfor kan dere også ha håp og få del i gaven hvis dere bare vil ha tro.

10.   Se, det var ved tro at de som levde i fordums tid, ble kalt etter Guds hellige orden.

11.   Derfor, ved tro ble Moseloven gitt, men ved å gi sin Sønn som gave har Gud beredt en enda bedre vei, og det er ved tro at den er blitt oppfylt.

12.   For hvis det ikke finnes tro blant menneskenes barn, kan ikke Gud utføre noe mirakel blant dem. Derfor viste han seg først etter at de hadde vist sin tro.

13.   Se, det var Almas og Amuleks tro som fikk fengslet til å rase sammen.

14.   Se, det var Nephis og Lehis tro som frembragte en forandring hos lamanittene, så de ble døpt med ild og med Den Hellige And.

15.   Se, det var Ammons og hans brødres tro som frembragte et så stort mirakel blant lamanittene.

16.   Ja, alle som utførte rnirakler, utførte dem ved tro - de som levde før Kristus, og også de som levde etter ham.

17.   Og det var ved tro at de tre disiplene fikk det løfte at de ikke skulle smake døden, og de fikk løftet først etter at de hadde vist sin tro.

18.   Og aldri har noen på noe tidspunkt utført mirakler uten først å ha tro, derfor hadde de først tro på Guds Sønn.

19.   Og det var mange som hadde så overmåte sterk tro, også før Kristus kom, og de kunne ikke holdes utenfor , sløret, men så virkelig med sine øyne de ting som de hadde skuet med troens øyne, og de var glade.

20.   Og se, vi har sett i denne opptegnelsen at en av disse var Jareds bror, for så stor var hans tro på Gud at da Gud rakte frem sin finger, kunne han ikke skjule den for Jareds brors øyne fordi han hadde gitt ham sitt ord - et ord han hadde fått ved tro.

21.   Og etter at Jareds bror hadde sett Herrens finger på grunn av det løfte som Jareds bror hadde fått ved tro, kunne ikke Herren holde noe skjult for hans øyne. Derfor viste han ham alle ting, for han kunne ikke lenger holdes utenfor sløret.

22.   Og det er ved tro at mine fedre har fått det løfte at disse ting skulle komme til deres brødre gjennom hedningefolkene. Derfor har Herren, ja, Jesus Kristus, gitt meg befalinger.

23.   Og jeg sa til ham: Herre, hedningefolkene vil gjøre narr av disse ting fordi vi er ukyndige i å skrive, for, Herre, ved tro har du latt oss bli dyktige i ord, men du har ikke latt oss bli dyktige til å skrive, for du har gitt hele dette folk evne til å tale mye på grunn av Den Hellige Ånd som du har gitt dem.

24.   Og du har bare gitt oss evne til å skrive litt på grunn av våre henders klossethet. Se, du har ikke gjort oss så dyktige til å skrive som Jareds bror, for du lot det han skrev, bli mektig slik du selv er, så det overveldet menneskene som leste det.

25.   Du har også gjort våre ord mektige og store, ja, så vi ikke kan skrive dem. Derfor innser vi at vi er svake når vi skriver og snubler når vi setter ordene sammen. Og jeg er redd for at hedningefolkene vil gjøre narr av våre ord.

26.   Og da jeg hadde sagt dette, talte Herren til meg og sa: Dårer spotter, men de skal sørge, og min nåde er tilstrekkelig for de saktmodige så de ikke skal utnytte deres svakhet.

27.   Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet. jeg gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke, og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg, for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.

28.   Se, jeg vil vise hedningefolkene deres svakhet, og jeg vil vise dem at tro, håp og kjærlighet fører dem til meg - all rettferdighets kilde.

29.   Og da jeg, Moroni, hadde hørt disse ord, ble jeg trøstet og sa: O Herre, din rettferdige vilje skje, for jeg vet at du virker blant menneskenes barn i overensstemmelse med deres tro.

30.   For Jareds bror sa til fjellet Zerin: Flytt deg, og det flyttet seg. Og hvis han ikke hadde hatt tro, ville det ikke ha flyttet seg. Derfor handler du etter at menneskene har fått tro.

31.   På denne måten åpenbarte du deg for dine disipler, for etter at de hadde fått tro og talte i ditt navn, viste du deg for dem med stor kraft.

32.   Og jeg husker også at du har sagt at du har beredt et sted for mennesket, ja, blant din Faders boliger, som menneskene kan ha et herligere håp om. Derfor må menneskene håpe, ellers kan de ikke få en arv på det sted som du har beredt.

33.   Og videre husker jeg at du har sagt at du har elsket verden så du kunne sette ditt liv til for verden så du kunne ta det igjen for å berede et sted for menneskenes barn.

34.   Og jeg vet at denne omsorg du har hatt for menneskenes barn, er kjærlighet. Derfor, hvis menneskene ikke har kjærlighet, kan de ikke arve det sted som du har beredt i din Faders boliger.

35.   Derfor vet jeg av dette som du har sagt, at hvis hedningefolkene ikke har kjærlighet på grunn av vår svakhet, da vil du prøve dem og ta bort deres talent, ja, det som de har mottatt, og gi det til dem som allerede har i overflod.

36.   Og det skjedde at jeg ba til Herren at han ville vise hedningefolkene nåde, så de kunne ha kjærlighet.

37.   Og det skjedde at Herren sa til meg: Hvis de ikke har kjærlighet, så angår det ikke deg. Du har vært trofast, derfor skal dine klær gjøres rene, og fordi du har sett din svakhet, skal du gjøres sterk og ta plass på det sted som jeg har beredt i min Faders boliger.

38.   Og nå sier jeg, Moroni, farvel til hedningefolkene - ja, også til mine brødre som jeg elsker - inntil vi skal møtes for Kristi domstol hvor alle mennesker skal vite at mine klær er uplettet av deres blod.

39.   Og da skal dere vite at jeg har sett Jesus, at han har talt med meg ansikt til ansikt, og at han klart og tydelig og i all ydmykhet fortalte meg, likesom en mann forteller en annen på mitt eget språk om disse ting.

40.   Og jeg har bare skrevet noen få ting, på grunn av min ukyndighet i å skrive.

41.   Og nå vil jeg råde dere til å søke denne Jesus som profetene og apostlene har skrevet om, så den nåde som er i Gud Faderen og også i Herren Jesus Kristus og i Den Hellige And, som bærer vitnesbyrd om dem, kan være i dere og forbli hos dere for evig. Amen.


 
Forrige
ETHERS BOK, kapittel 12
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige