Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 12
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Alma diskuterer heftig med Zeezrom - Guds mysterier kan bare gis til de trofaste - Menneskene blir dømt for sine tanker, sin tro, sine ord og gjerninger - De ugudelige vil lide en åndelig død - Dette dødelige liv er en prøvetilstand - Forløsningsplanen tilveiebringer oppstandelsen og, gjennom tro, en forlatelse for synder - Den som omvender seg, har krav på barmhjertighet gjennom Den Enbårne Sønn. Ca. 82 f . Kr. (37 vers)


1.   Da nå Alma så at Amuleks ord hadde bragt Zeezrom til taushet - for han så at Amulek hadde grepet ham i hans løgn og bedrag for å ødelegge ham - og da han så at han begynte å skjelve under bevisstheten om sin skyld, opplot han sin munn og begynte å tale til ham og bekrefte Amuleks ord og forklare tingene videre eller utdype Skriftene utover det som Amulek hadde gjort.

2.   Nå hørte folket som var rundt omkring, de ord Alma sa til Zeezrom, for folkemengden var stor, og han talte på denne måten:

3.   Nå ser du, Zeezrom, at du er blitt grepet i din løgn og list, for ikke bare har du løyet for mennesker, men du har løyet for Gud. For se, han kjenner alle dine tanker, og du ser at dine tanker gjøres kjent for oss ved hans Ånd.

4.   Og du ser at vi vet at din plan var en meget listig plan, lagt med djevelsk list, så du med løgn og bedrag kunne sette dette folk opp mot oss for å håne oss og kaste oss ut.

5.   Nå var dette din fiendes plan, og han har utøvet sin makt i deg. Nå vil jeg du skal huske at det jeg sier til deg, sier jeg til alle.

6.   Og se, jeg sier til dere alle at dette var en av motstanderens snarer som han har lagt for å fange dette folk, så dere kunne bli underkastet ham, så han kunne binde dere med sine lenker, så han kunne lenke dere ned til evig fortapelse ifølge den makt han har til å ta til fange.

7.   Da nå Alma hadde talt disse ord, begynte Zeezrom å skjelve enda mer, for han ble mer og mer overbevist om Guds kraft, og han var også overbevist om at Alma og Amulek hadde kunnskap om ham. For han var overbevist om at de kjente hans hjertes tanker og hensikter, for de hadde fått makt til å vite disse ting ifølge profetiens ånd.

8.   Og Zeezrom begynte ivrig å stille dem spørsmål så han kunne få vite mer om Guds rike, og han sa til Alma: Hva betyr det Amulek har talt om de dødes oppstandelse, at alle skal oppstå fra de døde både de rettferdige og de urettferdige og bli ført frem for Gud for å bli dømt etter sine gjerninger?

9.   Og nå begynte Alma å forklare dette for ham og sa: Mange er det gitt å kjenne Guds mysterier. Likevel får de streng befaling om bare å bringe videre den del av hans ord som han gir til menneskenes barn i forhold til den oppmerksomhet og flid de viser ham.

10.   Og derfor mottar den som forherder sitt hjerte, en mindre del av ordet, og den som ikke forherder sitt hjerte, til ham gis en større del av ordet inntil det blir gitt ham å kjenne Guds mysterier, inntil han forstår dem helt.

11.   Og de som forherder sine hjerter, til dem gis en mindre del av ordet inntil de ikke vet noe om hans mysterier, og da blir de tatt til fange av djevelen og ledet ved hans vilje ned til fortapelse. Dette er hva helvetes lenker betyr.

12.   Og Amulek har talt tydelig om døden og om å bli oppreist fra denne dødelighet til en tilstand av udødelighet og om å bli ført frem for Guds domstol for å bli dømt etter våre gjerninger.

13.   Derfor, hvis våre hjerter har vært forherdet, ja, hvis vi har forherdet våre hjerter mot ordet så mye at det ikke blir funnet i oss, da vil vår tilstand bli forferdelig, for da skal vi bli fordømt.

14.   For våre ord vil fordømme oss, ja, alle våre gjerninger vil fordømme oss. Vi skal ikke finnes skyldfrie, og våre tanker vil også fordømme oss. Og i denne fryktelige tilstand skal vi ikke våge å se opp til vår Gud, og vi ville være umåtelig glade om vi kunne befale klippene og fjellene å falle over oss for å skjule oss for hans nærhet.

15.   Men dette kan ikke skje. Vi må komme frem og stå for ham i hans herlighet og i hans kraft og i hans velde, majestet og herredømme, og erkjenne til vår evige skam at alle hans straffedommer er rettferdige, at han er rettferdig i alle sine handlinger, og at han er barmhjertig mot menneskenes barn, og at han har all makt til å frelse enhver som tror på hans navn og bærer frukt som er omvendelsen verdig.

16.   Og se, nå sier jeg deg at så kommer en død, ja, den annen død, som er en åndelig død. Og så kommer en tid da enhver som dør en timelig død i sine synder, også skal dø en åndelig død, ja, han skal dø ifølge de ting som angår rettferdighet.

17.   Så kommer tiden da deres pine skal være som en sjø av ild og svovel hvis flammer stiger opp evindelig og alltid, og så kommer tiden da de skal lenkes ned til en evig fortapelse ifølge Satans makt og fangenskap, for han har underlagt dem sin vilje.

18.   Da, sier jeg deg, skal de være som om ingen forløsning var utført, for de kan ikke bli forløst ifølge Guds rettferdighet, og de kan ikke dø, for det finnes ingen forgjengelighet mer.

19.   Nå skjedde det at da Alma hadde sluttet å tale disse ord, begynte folket å bli enda mer forundret.

20.   Men en av deres øverste ledere ved navn Antionah sto frem og sa til ham: Hva er det du har sagt om at mennesket skal oppstå fra de døde og bli forandret fra denne dødelige til en udødelig tilstand, og at sjelen aldri kan dø?

21.   Hva betyr Skriftene som sier at Gud plasserte kjeruber og et luende sverd øst i Edens have for at våre første foreldre ikke skulle gå dit og spise av frukten av livets tre og leve i all evighet? Og derav ser vi at det ikke var noen som helst mulighet for at de kunne leve for evig.

22.   Da sa Alma til ham: Det var dette jeg hadde tenkt å forklare. Nå ser vi at Adam falt ved at han spiste av den forbudte frukt ifølge Guds ord, og således ser vi at ved hans fall ble hele menneskeheten et fortapt og fallent folk.

23.   Og se, jeg sier deg at hvis det hadde vært mulig for Adam å spise av frukten av livets tre på det daværende tidspunkt, ville det ikke ha vært noen død, og ordet ville ha vært uten virkning og gjort Gud til en løgner, for han sa: Hvis du spiser, skal du visselig dø.

24.   Og vi ser at døden kommer til menneskeheten, ja, den død som Amulek talte om som er den timelige død. Likevel fikk menneskene en tid til å omvende seg, og derfor ble dette liv en prøvetilstand, en tid til å forberede seg til å møte Gud, en tid til å forberede seg til den uendelige tilstand som er blitt omtalt av oss, og som kommer etter de dødes oppstandelse.

25.   Men hvis det ikke hadde vært for den forløsningsplan som ble utarbeidet fra verdens grunnvoll ble lagt, kunne det ikke ha vært noen oppstandelse fra de døde. Men det ble utarbeidet en forløsningsplan som skal tilveiebringe de dødes oppstandelse som er blitt omtalt.

26.   Og se, hvis det hadde vært mulig for våre første foreldre å gå frem og spise av livets tre, ville de ha blitt evig ulykkelige og hadde ikke fått noen forberedelsestilstand. Og på denne måten ville forløsningsplanen ha blitt forpurret, og Guds ord ville ha vært innholdsløse og uten virkning.

27.   Men se, slik var det ikke, men det ble bestemt at menneskene måtte dø, og etter døden måtte de komme til dommen, ja, den samme dom som vi har omtalt, som er enden.

28.   Og etter at Gud hadde bestemt at slik skulle det skje med mennesket, se, da så han at det var nødvendig at mennesket hadde kjennskap til de ting han hadde fastsatt for dem.

29.   Derfor sendte han engler for å tale med dem, så menneskene kunne skue noe av hans herlighet.

30.   Og fra den tid av begynte de å påkalle hans navn, derfor talte Gud med menneskene og kunngjorde forløsningsplanen for dem som var beredt fra verdens grunnvoll ble lagt. Og dette kunngjorde han for dem i forhold til deres tro og omvendelse og deres hellige gjerninger.

31.   Derfor ga han menneskene befalinger fordi de først hadde overtrådt de første befalinger med hensyn til timelige ting og hadde blitt som guder, idet de kjente godt fra ondt, og satte seg i en tilstand der de kunne handle - eller ble plassert i en tilstand hvor de kunne handle - etter egen vilje og eget behag, og gjøre enten ondt eller godt.

32.   Derfor ga Gud dem befalinger etter å ha kunngjort forløsningsplanen for dem så de ikke skulle gjøre ondt, da straffen for det var den annen død, en evigvarende død ifølge det som angår rettferdighet. Over slike kunne ikke forløsningsplanen ha noen makt, for rettferdighetens gjerninger kunne ikke ødelegges ifølge Guds enestående godhet.

33.   Men Gud kalte på menneskene i sin Sønns navn (for dette var forløsningsplanen som var utarbeidet) og sa: Hvis dere omvender dere og ikke forherder deres hjerter, da vil jeg ha barmhjertighet med dere gjennom min Enbårne Sønn.

34.   Derfor skal enhver som omvender seg og ikke forherder sitt hjerte, ha krav på barmhjertighet gjennom min Enbårne Sønn til en forlatelse for sine synder, og disse skal gå inn til min hvile.

35.   Og enhver som forherder sitt hjerte og begår synd, se, jeg sverger i min vrede at de ikke skal gå inn til min hvile.

36.   Og nå, mine brødre, se, jeg sier dere at hvis dere forherder deres hjerter, skal dere ikke gå inn til Herrens hvile. Derfor blir han fortørnet over deres synd og sender ned sin vrede over dere som under den første fortørnelse. Ja, ifølge hans ord i den siste fortørnelse så vel som i den første, vil det føre til at deres sjeler går fortapt i all evighet. Ifølge hans ord vil derfor det han har sagt om den siste død, skje like fullt som det han har sagt om den første.

37.   Og nå, mine brødre, ettersom vi vet disse ting og de er sanne, la oss omvende oss og ikke forherde våre hjerter, så vi ikke gjør Herren vår Gud fortørnet og nedkaller hans vrede over oss i disse sine andre bud som han har gitt oss, men la oss gå inn til Guds hvile, som er beredt ifølge hans ord.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 12
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige