Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 34
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Amulek vitner om at ordet er i Kristus til frelse - Hvis ikke en forsoning blir utført, må hele menneskeheten gå til grunne - Hele Moseloven peker på Guds Sønns Offer - Den evige forløsningsplan bygger på tro og omvendelse - Be om timelige og åndelige velsignelser - Dette liv er den tid mennesket har til å forberede seg til å møte Gud - Arbeid på deres frelse med ære frykt for Gud. Ca. 74 f. Kr. (41 vers)


1.   Og nå skjedde det at etter at Alma hadde sagt disse ord til dem, satte han seg ned på marken, og Amulek reiste seg og begynte å undervise dem og sa:

2.   Mine brødre, jeg tror det er umulig at dere skulle være uvitende om de ting som er blitt uttalt om Kristi komme, han som vi lærer dere er Guds Sønn. Ja, jeg vet at dere ble undervist om disse ting i rikt monn før dere skilte lag med oss.

3.   Og ettersom dere har ønsket av min elskede bror at han skulle fortelle dere hva dere skulle gjøre fordi dere har lidd, og han har fortalt dere noe for å berede deres sinn, ja, og han har formant dere til tro og tålmodighet,

4.   ja, en tilstrekkelig tro til å så ordet i deres hjerter for å sette dets godhet på prøve.

5.   Og vi har sett at det store spørsmål som ligger dere på sinne, er om ordet er i Guds Sønn, eller om det ikke skal komme noen Kristus.

6.   Og dere har også sett at min bror mange ganger har bevist for dere at ordet er i Kristus til frelse.

7.   Min bror har henvist til Zenos ord om at forløsningen kommer gjennom Guds Sønn og har også vist til Zenocks ord. Og han har også henvist til Moses for å bevise at disse ting er sanne.

8.   Og se, jeg vil selv vitne for dere at disse ting er sanne. Se, jeg sier dere at jeg vet at Kristus skal komme blant menneskenes barn for å påta seg sitt folks overtredelser, og at han skal sone for verdens synder, for Gud Herren har talt det.

9.   For en forsoning må nødvendigvis bli utført, for ifølge Den Evige Guds store plan må en forsoning finne sted, ellers må hele menneskeheten uunngåelig gå til grunne. Ja, alle er forherdet, ja, alle er falt og er fortapt og må gå til grunne hvis det ikke var for forsoningen som nødvendigvis skulle bli utført.

10.   For det er nødvendig at det skulle være et stort og siste offer, ja, ikke ved et menneske offer, heller ikke noe dyr eller noen slags fugl, for det skal ikke være et offer av mennesker, men det må være et altomfattende og evig offer.

11.   Nå finnes det ikke noe menneske som ved å ofre sitt eget blod kan sone for en annens synder. Hvis en mann myrder, se, vil da vår lov, som er rettferdig, kreve hans brors liv? Jeg sier dere, nei.

12.   Men loven krever hans liv som har myrdet, derfor er det intet mindre enn en altomfattende forsoning som vil være tilstrekkelig for verdens synder.

13.   Derfor, er det nødvendig at det skulle være et stort og siste offer, og da skal det være, ja, det er nødvendig at det skulle være slutt på all blodsutgytelse. Da skal Moseloven være oppfylt, ja, den skal være helt oppfylt, hver eneste minste bokstav og hver eneste tøddel ikke noe skal ha forgått.

14.   Og se, dette er hele lovens betydning at hver minste del peker hen på det store og siste offer, og dette store og siste offer vil være Guds Sønn, ja, altomfattende og evig.

15.   Og slik skal han bringe frelse til alle som tror på hans navn, for hensikten med dette siste offer er å tilveiebringe den inderlige barmhjertighet som overvinner rettferdigheten og tilveiebringer et middel for menneskene så de kan ha tro til omvendelse.

16.   Og slik kan barmhjertigheten tilfredsstille rettferdighetens krav, og den innhyller dem i trygghetens armer, mens den som ikke utøver noen tro til omvendelse, blir utsatt for hele den lov som rettferdigheten forlanger. Derfor er den store og evige forløsningsplan bare tilveiebragt for den som har tro til omvendelse.

17.   Derfor, må Gud la det bli dere forunt, mine brødre, å begynne å utøve deres tro til omvendelse, så dere begynner å påkalle hans hellige navn, så han kan vise dere barmhjertighet.

18.   Ja, rop til ham om barmhjertighet, for han er mektig til å frelse.

19.   Ja, ydmyk dere og vedbli i bønn til ham.

20.   Rop til ham når dere er på deres marker, ja, for alle deres hjorder.

21.   Rop til ham i deres hus, ja, for alle i deres hus, både morgen, middag og aften.

22.   Ja, rop til ham om beskyttelse mot deres fienders makt.

23.   Ja, rop til ham om beskyttelse mot djevelen som er en fiende av all rettferdighet.

24.   Rop til ham for markens grøde at den må bli rik.

25.   Rop for hjordene på deres marker at de må forøkes.

26.   Men dette er ikke alt. Dere må utøse deres sjel i deres lønnkammer og på hemmelige steder og ute i villmarken.

27.   Ja, og når dere ikke ber til Herren, så la hjertet være fylt og stadig oppløftet i bønn til ham om deres velferd, og også for velferden til dem som er omkring dere.

28.   Og nå, se, mine elskede brødre, jeg sier dere: Tro ikke at dette er alt, for hvis dere, etter å ha gjort alle disse ting, viser bort de trengende og de nakne og ikke besøker de syke og plagede og gir av deres midler, hvis dere har noen, til dem som står i trang til det, jeg sier til dere at hvis dere ikke gjør noen av disse ting, se, da er deres bønner forgjeves og gavner dere ikke, og dere er som hyklere som fornekter troen.

29.   Derfor, hvis dere ikke husker å være kjærlige mot deres neste, da er dere som slagg som smelterne kaster ut (da det er verdiløst), og som menneskene tråkker ned.

30.   Og nå, mine brødre, vil jeg at dere, etter å ha mottatt så mange vitnesbyrd og sett at De Hellige Skrifter vitner om disse ting, skal komme frem og bære omvendelsens frukter.

31.   Ja, jeg vil dere skal komme frem og ikke mer forherde deres hjerter, for se, nå er tiden og dagen for deres frelse. Og derfor, hvis dere vil omvende dere og ikke forherder deres hjerter, skal den store forløsningsplan straks bli virksom for dere.

32.   For se, dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide.

33.   Og nå, som jeg sa til dere før, siden dere har hatt så mange vitnesbyrd, ber jeg dere innstendig om ikke å utsette deres omvendelsesdag inntil enden, for etter denne livsdag, som er gitt oss til forberedelse for evigheten, se, hvis vi ikke benytter vår tid mens vi er i dette liv, da kommer nattens mørke, da intet arbeide kan utføres.

34.   Dere kan ikke si når dere hår nådd dette fryktelige tidspunkt: Jeg vil omvende meg, jeg vil vende tilbake til min Gud. Nei, dere kan ikke si dette, for den samme ånd som er i besittelse av deres legeme når dere forlater dette liv, den samme ånd vil ha makt til å besitte deres legeme i den evige verden.

35.   For se, hvis dere har utsatt deres omvendelsesdag like til døden, se, da er dere blitt underlagt djevelens ånd, og han besegler dere til seg. Derfor har Herrens Ånd trukket seg tilbake fra dere og har ingen plass i dere, og djevelen har all makt over dere, og dette er de ugudeliges endelige tilstand.

36.   Og dette vet jeg fordi Herren har sagt han ikke bor i vanhellige templer, men i de rettferdiges hjerter bor han. Ja, og han har også sagt at de rettferdige skal ta plass i hans rike for aldri mer å gå ut, men deres klær skal gjøres hvite ved Lammets blod.

37.   Og nå, mine elskede brødre, vil jeg dere skal huske disse ting, og at dere skal utarbeide deres frelse med ærefrykt for Gud og at dere ikke mer skal fornekte Kristi komme,

38.   at dere ikke mer strider mot Den Hellige Ånd, men at dere mottar den og påtar dere Kristi navn, at dere ydmyker dere i støvet og tilber Gud i ånd og i sannhet uansett hvor dere måtte være, og at dere hver dag lever i takksigelse for all barmhjertighet og alle velsignelser han skjenker dere.

39.   Ja, mine brødre, jeg ber dere også innstendig om stadig å være på vakt og hengi dere til bønn, så dere ikke blir villedet av djevelens fristelser, så han ikke overmanner dere så dere ikke blir underlagt ham på den siste dag, for se, han belønner dere ikke med noe godt.

40.   Og nå, mine elskede brødre, vil jeg be dere innstendig om å være tålmodige og utholde alle slags lidelser, at dere ikke forbanner dem som støter dere ut på grunn av stor fattigdom, ellers blir dere syndere likesom dem,

41.   men at dere er tålmodige og utholder disse lidelser med et fast håp om at dere en dag skal hvile fra alle lidelser.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 34
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige