Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 25
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Nephi fryder seg over klarhet - Jesajas profetier vil bli forstått i de siste dager - Jødene vil vende tilbake fra Babylon, korsfeste Messias og bli adspredt og tuktet - De vil bli ført tilbake igjen når de tror på Messias - Han vil komme første gang seks hundre år etter at Lehi forlot Jerusalem - Nephittene holder Moseloven og tror på Kristus, som er Israels Hellige. Ca. 559-545 f. Kr. (29 vers)


1.   Nå taler jeg, Nephi, noe om de ord som jeg har skrevet, som er uttalt ved Jesajas munn. For se, Jesaja sa mye som var vanskelig for mange av mitt folk å forstå, for de kjenner ikke til måten å profetere på blant jødene.

2.   For jeg, Nephi, har ikke undervist dem mye om jødenes skikker, for deres gjerninger var mørkets gjerninger, og deres handlinger var avskyelige handlinger.

3.   Derfor skriver jeg til mitt folk, til alle dem som heretter skal motta dette som jeg skriver, så de kan kjenne til Guds straffedommer, at de kommer over alle nasjoner ifølge det ord som han har talt.

4.   Derfor, lytt du mitt folk som er av Israels hus, og lån øre til mine ord. For selv om Jesajas ord ikke er klare og tydelige for dere, er de likevel klare og tydelige for alle som er fylt med profetiens ånd. Men jeg gir dere en profeti ifølge den ånd som er i meg. Derfor skal jeg profetere på samme klare og tydelige måte som jeg har gjort siden jeg kom ut fra Jerusalem sammen med min far. For se, min sjel fryder seg over å tale klart og tydelig til mitt folk, så de kan lære.

5.   Ja, og min sjel fryder seg over Jesajas ord, for jeg kom ut fra Jerusalem, og mine øyne har sett jødenes gjøren og laden, og jeg vet at jødene forstår profetiene. Ikke noe annet folk forstår det som ble sagt til jødene, slik de forstår det selv, uten at de blir undervist på samme måte som jødene ble.

6.   Men se, jeg, Nephi, har ikke undervist mine barn på jødenes vis. Men se, jeg har selv bodd i Jerusalem, derfor kjenner jeg området deromkring. Jeg har talt til mine barn om Guds straffedommer som har funnet sted blant jødene. Jeg har forklart mine barn alt Jesaja har sagt, og jeg skriver det ikke.

7.   Men se, jeg fortsetter med min egen profeti på min klare og tydelige måte, som jeg vet intet menneske kan ta feil av. Likevel skal menneskene i de dager når Jesajas profetier blir oppfylt vite med sikkerhet når , le finner sted.

8.   Derfor er de av verdi for menneskenes barn, og de som tror at de ikke er det, til dem vil jeg tale spesielt, og begrense ordene til mitt eget folk. For jeg vet at de vil være av stor verdi for dem i de siste dager, for på den dag skal de forstå dem. Derfore har jeg skrevet dem til deres res eget beste.

9.   Og likesom en generasjon blant jødene er blitt ødelagt på grunn av synder, er de også blitt ødelagt fra generasjon til generasjon ifølge sine synder. Og aldri er noen av dem blitt ødelagt uten at det ble dem forutsagt av Herrens profeter.

10.   Derfor, de ble fortalt om den ødeleggelse som skulle komme over dem straks etter at min far forlot Jerusalem. Likevel forherdet de sine hjerter, og ifølge min profeti er de blitt ødelagt unntatt de som ble ført som fanger til Babylon.

12.   Men se, de skal oppleve kriger og rykter om kriger, og når den dag kommer at Faderens Enbårne, ja, himmelens og jordens Fader, skal vise seg for dem i kjødet, se, da vil de forkaste ham på grunn av sine synder, sine hårde hjerter og sin hårdnakkethet.

13.   Se, de vil korsfeste ham, og etter å ha ligget i en grav i tre dager, skal han stå opp fra de døde med legedom i sine vinger, og alle som tror på hans navn, skal bli frelst i Guds rike. Derfor fryder min sjel seg over å profetere om ham, for jeg har sett hans dag, og mitt hjerte lovpriser hans hellige navn.

14.   Og se, det skal skje at etter at Messias har stått opp fra de døde og har vist seg for sitt folk, til så mange som vil tro på hans navn, se, da skal Jerusalem ødelegges igjen, for ve dem som kjemper mot Gud og hans kirkes folk.

15.   Derfor skal jødene adspredes blant alle nasjoner, og Babylon skal også ødelegges. Derfor skal jødene adspredes av andre nasjoner.

16.   Og etter at de er blitt adspredt og Gud Herren har tuktet dem ved andre nasjoner i mange generasjoner, ja, fra generasjon til generasjon inntil de skal overtales til å tro på Kristus, Guds Sønn, og forsoningen som er altomfattende for hele menneskeheten - og når den dag kommer at de skal tro på Kristus og tilber Faderen i hans navn, med rene hjerter og rene hender og ikke lenger venter på en annen Messias, da, på den tid vil dagen komme da de nødvendigvis må tro disse ting.

17.   Og Herren vil for annen gang løfte sin hånd for å føre sitt folk tilbake fra deres fortapte og falne tilstand. Derfor vil han begynne å utføre et underlig og forunderlig verk blant menneskenes barn.

18.   Derfor skal han bringe frem sine ord til dem, og disse ord skal dømme dem på den siste dag, for de skal bli gitt dem for å overbevise dem om den sanne Messias, som ble forkastet av dem, og for å overbevise dem om at de ikke lenger behøver å vente på at en Messias skal komme. For det skulle ikke komme noen annen, hvis det ikke skulle være en falsk Messias som skulle bedra menneskene. For profetene taler bare om en Messias, og det er den Messias som skulle bli forkastet av jødene.

19.   For ifølge profetenes ord kommer Messias seks hundre år etter at min far forlot Jerusalem. Og ifølge profetenes ord, og også Guds engels ord, skal hans navn være Jesus Kristus, Guds Sonn.

20.   Og nå, mine brødre, har jeg talt tydelig så dere ikke kan ta feil. Og så sant Gud Herren lever, han som førte Israel opp og ut av landet Egypt og ga Moses kraft så han kunne helbrede nasjonene etter at de var blitt bitt av giftige slanger - hvis de ville se på den slange som han løftet opp foran dem - og også ga ham kraft så han kunne slå på klippen så vannet kom frem, ja, se, jeg sier dere at så sant som disse ting er sanne, og så sant Gud Herren lever, så finnes det ikke noe annet navn gitt under himmelen enn Jesus Kristus, som jeg har omtalt, hvorved mennesket kan bli frelst.

21.   Av denne grunn har Gud Herren lovet meg at dette som jeg skriver, skal oppbevares og bevares og overleveres til min ætt fra generasjon til generasjon, slik at det løfte som ble gitt Josef om at hans ætt aldri skulle forgå så lenge jorden består, kan bli oppfylt.

22.   Derfor skal disse ting gå fra generasjon til generasjon så lenge jorden består. Og det skal skje etter Guds vilje og behag, og de nasjoner som skal ha dem i sin besittelse, skal dømmes etter dem ifølge de ord som er skrevet.

23.   For vi arbeider flittig med å skrive for å overbevise våre barn, og også våre brødre så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan.

24.   Og selv om vi tror på Kristus, holder vi Moseloven og venter standhaftig på Kristus inntil loven skal oppfylles.

25.   For i denne hensikt ble loven gitt. Derfor er loven blitt død for oss, og vi er levendegjort i Kristus på grunn av vår tro, men vi holder loven på grunn av befalingene.

26.   Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder.

27.   Derfor taler vi om loven, så våre barn kan kjenne til at loven er død, og for at de, ved å kjenne til at loven er død, kan se fremover til det liv som er i Kristus, og vite i hvilken hensikt loven ble gitt. Og etter at loven er oppfylt ved Kristus, må de ikke forherde sine hjerter mot ham etter at loven burde være avskaffet.

28.   Og nå, se, mitt folk, dere er et hårdnakket folk. Derfor har jeg talt tydelig til dere så dere ikke kan misforstå. Og de ord jeg har talt, skal stå som et vitnesbyrd mot dere, for de er tilstrekkelige til å undervise alle mennesker om den riktige vei. For den riktige vei er å tro på Kristus og ikke fornekte ham, for ved å fornekte ham fornekter dere også loven og profetene.

29.   Se, nå sier jeg dere at den riktige vei er å tro på Kristus og ikke fornekte ham. Og Kristus er Israels Hellige. Derfor må dere bøye dere ned for ham og tilbe ham av all deres makt, sinn og styrke og av hele deres sjel. Og hvis dere gjør dette, skal dere på ingen måte bli forkastet.

30.   Og ettersom det er nødvendig, må dere utføre Guds handlinger og ordinanser inntil loven som ble gitt Moses, er oppfylt.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 25
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige