Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 6
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Jakob gjenforteller jødenes historie: Det babylonske fangenskap og tilbakekomsten, Israels Helliges virke og korsfestelse, hjelp som mottas fra hedningefolkene, og jødene som gjenopprettes i de siste dager når de tror på Messias. Ca. 559-545 f. Kr. (18 vers)


1.   Jakobs, Nephis brors ord, som han talte til Nephis folk:

2.   Se, mine elskede brødre, jeg, Jakob, som er blitt kalt av Gud og ordinert etter hans hellige orden og er blitt innviet av min bror Nephi, som dere ser hen til som en konge eller beskytter, og som dere er avhengige av for å være trygge, se, dere vet at jeg har talt overmåte mange ting til dere.

3.   Likevel taler jeg til dere igjen, for jeg ønsker deres sjelers velferd. ja, jeg er meget bekymret for dere, og dere vet selv at jeg alltid har vært det. For jeg har formant dere med all iver, og jeg har undervist dere i min fars ord. Og jeg har talt til dere om alt som er skrevet fra verden ble skapt.

4.   Og nå, se, jeg ønsker å tale til dere om de ting som er og som skal komme, derfor vil jeg lese Jesajas ord for dere. Og det er de ord som min bror har ønsket at jeg skulle tale til dere. Og jeg taler til dere til deres gavn, så dere kan få lære og kan lovprise deres Guds navn.

5.   Og nå, de ord som jeg skal lese, er de som Jesaja talte angående hele Israels hus. Derfor kan de anvendes på dere, for dere er av Israels hus. Og det er mange ting som er uttalt ved Jesaja, som kan anvendes på dere fordi dere er av Israels hus.

6.   Og nå, dette er ordene: Så sier Gud Herren: Se, jeg vil løfte min hånd for hedningefolkene og heve mitt banner for folket, og de skal komme med dine sønner i sine armer, og dine døtre skal de bare på sine skuldre.

7.   Og konger skal være dine fosterfedre og deres dronninger dine ammer. De skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for deg, og dine føtters støv skal de slikke. Og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som venter på meg, ikke skal bli til skamme.

8.   Og nå vil jeg, Jakob, si noe om disse ord. For se, Herren har vist meg at de som var i Jerusalem der vi kom fra, er blitt drept eller ført bort som fanger.

9.   Likevel har Herren vist meg at de skal vende tilbake igjen, og han har også vist meg at Gud Herren, Israels Hellige, skal åpenbare seg for dem i kjødet. Og etter at han har åpenbart seg, skal de piske ham og korsfeste ham, ifølge det som ble sagt av den engel som fortalte meg det.

10.   Og etter at de har forherdet sine hjerter og har vært hårdnakkete mot Israels Hellige, se, da skal Israels Helliges straffedommer komme over dem. Og den dag kommer da de skal bli slått og plaget.

11.   Derfor, etter at de er drevet hit og dit, for så sier engelen, skal mange bli plaget i kjødet og skal ikke gå til grunne på grunn av de trofastes bønner. De skal bli adspredt og slått og hatet, ikke desto mindre vil Herren være barmhjertig mot dem, så de, når de kommer til kunnskap om sin Forløser, igjen skal samles inn til sine arveland.

12.   Og velsignet er hedningefolkene, de som profeten har skrevet om, for se, hvis de omvender seg og ikke kjemper mot Sion og ikke forener seg med den store og avskyelige kirke, skal de bli frelst. For Gud Herren vil oppfylle sine pakter som han har inngått med sine barn, og dette er grunnen til at profeten har skrevet disse ting.

13.   Derfor skal de som kjemper mot Sion og mot Herrens pakts folk, slikke støvet av deres føtter, og Herrens folk skal ikke gjøres til skamme. For Herrens folk er de som venter på ham, for de venter fremdeles på at Messias skal komme.

14.   Og se, ifølge profetens ord vil Messias for annen gang begynne å vinne dem tilbake. Derfor vil han åpenbare seg for dem i kraft og stor herlighet, så deres fiender blir ødelagt, når den dag kommer at de skal tro på ham. Og han vil ikke ødelegge noen som tror på ham.

15.   Og de som ikke tror på ham, skal bli ødelagt, både ved ild og ved uvær og ved jordskjelv og ved blodsutgytelse og ved pest og ved hungersnød. Og de skal vite at Herren er Gud, Israels Hellige.

16.   For skal byttet tas fra den sterke eller de lovlige fanger settes fri?

17.   Men så sier Herren: Selv den mektiges fanger skal tas bort, og tyrannens bytte skal settes fri, for den Mektige Gud skal befri sitt folk, paktens folk. For så sier Herren: Jeg vil stride mot ham som strider mot deg,

18.   og jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt. De skal bli beruset av sitt eget blod som av søt vin, og alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, er din Frelser og din Forløser, Jakobs Mektige.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 6
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige