Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 5
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Nephittene omvender seg og forsaker sine synder - Mormon skriver sitt folks historie og forkynner det evige ordfor dem - Israel vil samles inn fra sin lange adspredelse. Ca. 22-26 e. Kr. (26 vers)


1.   Og se, det fantes ikke en levende sjel blant hele det nephittiske folk som tvilte det aller minste på de ord alle de hellige profeter hadde talt, for de visste at de måtte gå i oppfyllelse.

2.   Og de visste at Kristus nødvendigvis måtte ha kommet på grunn av de mange tegn som hadde blitt gitt ifølge profetenes ord. Og på grunn av de ting som allerede hadde skjedd, visste de at det var nødvendig at alt måtte skje ifølge det som hadde blitt uttalt.

3.   Derfor forsaket de alle sine synder og sine avskyeligheter og sitt horeri og tjente Gud med all flid dag og natt.

4.   Og nå skjedde det at da de hadde tatt alle røverne til fange, så ingen unnslapp som ikke var slått ihjel, kastet de sine fanger i fengsel og lot Guds ord bli forkynt for dem. Og alle som ville omvende seg fra sine synder og inngå en pakt om at de ikke ville myrde mer, ble satt fri.

5.   Men alle som ikke ville inngå en pakt og som fortsatte å ha disse hemmelige mordtanker i sine hjerter, ja, alle som fremsatte trusler mot sine brødre, ble dømt og straffet ifølge loven.

6.   Og slik satte de en stopper for alle disse ugudelige og hemmelige og avskyelige forbund hvor det fantes så mye ugudelighet og ble begått så mange mord.

7.   Og slik forløp det to og tyvende år og også det tre og tyvende, og det fire og tyvende og det fem og tyvende, og derfor hadde fem og tyve år gått.

8.   Og mange ting hadde skjedd som i enkeltes øyne ville være store og vidunderlige. Likevel kan ikke alt dette bli skrevet i denne bok, ja, denne bok kan ikke engang inneholde en hundredel av det som ble gjort blant så mange mennesker i løpet av fem og tyve år.

9.   Men se, det finnes opptegnelser som inneholder alt som dette folk har gjort, og en kortere, men sann beretning ble gitt av Nephi.

10.   Derfor har jeg skrevet min opptegnelse om disse ting ifølge Nephis opptegnelse, som var gravert på de plater som ble kalt Nephis plater.

11.   Og se, jeg skriver opptegnelsen på plater som jeg har laget med mine egne hender.

12.   Og se, mitt navn er Mormon, og jeg er oppkalt etter landet Mormon, det land hvor Alma opprettet kirken blant folket, ja, den første kirke som ble opprettet blant dem etter deres overtredelse.

13.   Se, jeg er en disippel av Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er blitt kalt av ham til å forkynne hans ord blant hans folk, så de kan ha evig liv.

14.   Og det er blitt nødvendig at jeg - ifølge Guds vilje, slik at bønnene fra de avdøde hellige, skulle bli oppfylt ifølge deres tro - skulle skrive en opptegnelse om disse ting som er blitt gjort,

15.   ja, en liten opptegnelse om det som har funnet sted fra den tid da Lehi forlot Jerusalem, og ned til den nåværende tid.

16.   Derfor skriver jeg min opptegnelse ut fra de beretninger som ble skrevet av dem som levde før meg, helt frem til mine dagers begynnelse.

17.   Og deretter skriver jeg en opptegnelse om de ting som jeg har sett med mine egne øyne.

18.   Og jeg vet at den opptegnelse som jeg lager er en rettferdig og sann opptegnelse. Likevel er det mange ting som vi ikke kan skrive på vårt språk.

19.   Og nå avslutter jeg mine uttalelser om meg selv, og fortsetter å gi min beretning om de ting som har skjedd før min tid.

20.   Jeg er Mormon og en direkte etterkommer av Lehi. Jeg har grunn til å prise min Gud og min Frelser, Jesus Kristus fordi han førte våre fedre ut av Jerusalems land (og ingen visste det uten han selv og dem som han førte ut av landet), og fordi han har gitt meg og mitt folk så stor kunnskap til frelse for våre sjeler.

21.   Han har visselig velsignet Jakobs hus og har vært barmhjertig mot Josefs ætt.

22.   Og i den grad Lehis barn har holdt hans bud, har han velsignet dem og gitt dem fremgang ifølge sitt ord.

23.   Ja, og visselig skal han igjen bringe en levning av Josefs ætt til kunnskap om Herren deres Gud.

24.   Og like sikkert som Herren lever, vil han fra jordens fire hjørner samle inn hele levningen av Jakobs ætt, som er adspredt over hele jordens overflate.

25.   Og ettersom han har inngått en pakt med hele Jakobs hus, skal den pakt han har inngått med Jakobs hus, bli oppfylt i hans egen beleilige tid, så hele Jakobs hus igjen kan komme til kunnskap om den pakt han har inngått med dem.

26.   Og da skal de kjenne sin Forløser, som er Jesus Kristus, Guds Sønn. Og da skal de samles inn fra jordens fire hjørner til sine egne landområder som de har vært adspredt fra. Ja, så sant Herren lever, skal det skje. Amen.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 5
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige